Thanh tra Sở

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai được quy định tại Quyết định số 198/QĐ-STNMT ngày 01/6/2021 và thay thế Quyết định số 153/QĐ-TNMT ngày 06/7/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, cụ thể:

1. Vị trí, chức năng

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng, thuỷ văn, đo đạc, bản đồ (sau đây gọi chung là tài nguyên và môi trường) theo quy định của pháp luật; thực nhiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Giám đốc sở.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về công tác, nhiệm vụ thanh tra hành chính của thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Sở có con dấu riêng theo mẫu của thanh tra Nhà nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác tiếp công dân của Lãnh đạo Sở.

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

8. Kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tạm đình chỉ việc thi hành quyết định của Thủ trưởng đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra; kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

9.  Phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trả lời đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

10. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan quản lý theo quy định.

11. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên.

12. Phối hợp với các phòng, đơn vị rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tham mưu kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định trái với hệ thống văn bản hiện hành hoặc ban hành mới những văn bản cần thiết.

13. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh đã tiến hành.

14. Quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị của phòng; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, các quy định đối với cán bộ công chức;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 6,748
  • Tất cả: 1,717,571
Đăng nhập