Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai được quy định tại Quyết định số 195/QĐ-STNMT ngày 01/6/2021 và thay thế Quyết định số 21/QĐ-TNMT ngày 09/7/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, cụ thể:

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước, đôn đốc thực hiện kế hoạch nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường; xây dựng đề án, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; thực hiện các trình tự thủ tục về thanh toán, quyết toán các dự án theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng định mức, đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện công tác đấu thầu; công tác quản lý tài chính theo phân cấp quản lý  tài chính ngành.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược dài hạn, kế hoạch 5 năm, chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm toàn ngành, thực hiện đúng trình tự quy định về chế độ kế toán theo quy định. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch Nhà nước giao. Đánh giá tiến độ thực hiện và mức độ hoàn thành kế hoạch nhà nước của ngành.

2. Phân khai giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao; quản lý thống nhất các nguồn kinh phí của Sở do ngân sách nhà nước cấp; Quản lý các chương trình, đề án, dự án theo quy định.

3. Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, lập báo quyết toán ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý tài chính ngành.

4. Thực hiện thanh toán, quyết toán đối với nguồn vốn của các đề án, dự án, công trình giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

5. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn thẩm định thiết kế dự toán, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đối với các chương trình, dự án đầu tư do Sở quản lý. Tổ chức đánh giá các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

6. Thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

7. Chủ trì phối hợp với các phòng xây dựng và thẩm định đơn giá định mức thuộc lĩnh vực chuyên môn ngành quản lý; hướng dẫn thực hiện các đơn giá định mức sau khi được phê duyệt.

8. Chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước để thực hiện công tác đối chiếu giải ngân các nguồn vốn ngân sách cấp hàng năm theo quy định.

9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Sở về công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vị quản lý tài chính ngành.

10. Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về công tác tài chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

11. Hướng dẫn lập dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; kiểm tra giám sát các đơn vị việc chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách, chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị của phòng; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và các quy định đối với cán bộ công chức thuộc các phòng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 372
  • Trong tuần: 6,795
  • Tất cả: 1,717,618
Đăng nhập