Tình hình nổi bật trong nước và thế giới tháng 5 năm 2021

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, sau 12 ngày làm việc, từ ngày 24/3 - 08/4/2021, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đánh dấu một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn, thể hiện ở các nội dung sau

Thứ nhất, Quốc hội đã thảo luận, tổng kết sâu sắc, toàn diện các báo cáo công tác của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn và biến động phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã cố gắng phấn đấu, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tạo nên những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Qua báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Quốc hội đánh giá, Chủ tịch nước đã khẳng định được vị thế của người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quốc hội đánh giá cao Báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ; khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thể hiện sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, Chính phủ đã điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và các biểu hiện vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời nhiều cuộc tranh chấp, khiếu kiện, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ hai, Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận rất cao. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách 3 Phó Chủ tịch, 7 Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và danh sách Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp.

Thứ ba, Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ khi thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia đến tháng 3/2021; đồng thời tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia để đảm bảo đồng bộ với việc kiện toàn các chức danh trong bộ máy nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thắng lợi công tác tổ chức bầu cử trong thời gian tới.

Thứ tư, Quốc hội xem xét, thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, kịp thời khắc phục các hạn chế, bất cập trong thực tiễn và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy. Đây là luật thứ 73 và cũng là luật cuối cùng được Quốc hội ban hành trong nhiệm kỳ khóa XIV.

Thứ năm, Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác.

Để lan tỏa những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, tạo khí thế, niềm tin bước vào cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đậm nét những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền khẳng định, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp, khép lại một nhiệm kỳ Quốc hội có nhiều dấu ấn đối với cử tri và Nhân dân cả nước.

Hai là, tuyên truyền việc kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và Quốc hội. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ba là, tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận về kết quả  Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và các vấn đề xung quanh cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch.

 

II. NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2021; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

1. Một số kết quả đạt được

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 tiếp tục xu hướng phục hồi, ổn định và đạt được những kết quả tích cực.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020. Thương mại, tiêu dùng phục hồi tốt; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Hoạt động xuất, nhập khẩu ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý I ước tính đạt 152,65 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, trong quý I có trên 29 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký tăng 27,5%...

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo: Trong quý I, bên cạnh việc chăm lo Tết cho người dân, tính đến ngày 23/3/2021, Chính phủ đã hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho hơn 236,2 nghìn nhân khẩu với tổng lượng gạo là 3.393,5 tấn cho 7 địa phương: Quảng Bình, Lạng Sơn, Đắk Nông, Lai Châu, Gia Lai, Điện Biên và Sơn La. Ngoài ra, có hơn 22,2 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội nước ta còn một số khó khăn, thách thức: Đại dịch Covid-19 tuy đã cơ bản được kiểm soát ở trong nước nhưng trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiếp tục tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu và các quốc gia, đối tác lớn của Việt Nam; qua đó ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, đặc biệt là các ngành thương mại, dịch vụ, vận tải, du lịch... Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi lần lượt là 2,42% và 2,20%, tăng so với quý I/2020.

2. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành ngay các chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Trong đó chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm, hiệu quả yêu cầu "5K", quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế, nhất là đối với người nhập cảnh; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại trong cộng đồng; sớm nghiên cứu và ban hành cơ chế "Hộ chiếu vắc-xin" để thúc đẩy thương mại, đầu tư. 

Thứ hai, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách thực chất; tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp.

Thứ ba, chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản, đề án; khắc phục triệt để tình trạng xin lùi thời hạn trình, chậm, nợ ban hành văn bản, đề án, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

3. Về công tác tuyên truyền

Để lan tỏa những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quý I năm 2021 của nước ta, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền đậm nét những kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong quý I/2021, trong đó nhấn mạnh những chỉ số nổi bật đạt được về kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; qua đó khẳng định sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn của Đảng, Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nhất trí, đồng lòng, đoàn kết của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, chính quyền các địa phương để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong thời gian tới; chủ động phương án phòng chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở, tác động của hạn hán, xâm nhập mặn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tới sản xuất và cuộc sống của người dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ba là, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp tin tưởng, đoàn kết, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

III. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, NHẬN DIỆN VÀ CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động với tính chất chống phá quyết liệt, đặc biệt trên không gian mạng.

Thời gian gần đây, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã đăng tải nhiều video, bài viết, hình ảnh, thậm chí phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội với mục đích kêu gọi người dân không tham gia bầu cử hoặc vận động ủng hộ một số trường hợp cơ hội chính trị “tự ứng cử” ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; hô hào các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ cho các “nhà dân chủ” để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử. Đồng thời, chúng đưa những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ Xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam và kích động người dân “tẩy chay”, phá hoại công tác chuẩn bị cuộc bầu cử, gây nhiễu loạn thông tin, khiến cho nhiều người hiểu sai các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam…[1].

Để chuẩn bị cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tháng 6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó nêu rõ: Chúng ta kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, Đảng lãnh đạo thực hiện tốt công tác lựa chọn, hiệp thương, những vấn đề về nguyên tắc bầu cử, yêu cầu bầu cử, để bảo đảm cho một cuộc bầu cử khách quan, trung thực, chính xác, phổ thông, bỏ phiếu kín, trực tiếp, dân chủ khách quan và thực sự là ngày hội của quần chúng.

Công tác rà soát lựa chọn ứng cử viên tiêu biểu cũng được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, dân chủ, trong đó bảo đảm đúng, đủ cơ cấu, số lượng đại biểu, đặc biệt là tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số, người ngoài đảng và tái cử. Cùng với đó, quá trình hiệp thương được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể dưới sự chủ trì của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. Công tác tổ chức hiệp thương của chúng ta được tiến hành 03 lần: Lần thứ nhất, hiệp thương cách 95 ngày so với ngày bầu cử chính thức; lần thứ hai, hiệp thương cách 65 ngày so với ngày bầu cử chính thức; lần thứ ba, hiệp thương cách 35 ngày so với ngày bầu cử chính thức. Qua đó đảm bảo dân chủ, khoa học, chuyên nghiệp. Quá trình chuẩn bị triển khai vừa qua là minh chứng cụ thể, rõ nét, khách quan, minh bạch, dân chủ trong cơ chế bầu cử. Những luận điệu vu cáo và chống phá của các phần tử phản động, thế lực thù địch cần được nhận diện và lên án.

Từ nay đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, các thế lực thù địch sẽ vẫn tiếp tục xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử. Để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần tập trung một số nội dung sau:  

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc nhận diện các hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị; xác định việc đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là công việc thường xuyên, lâu dài, phức tạp. Do đó, phải được đặt dưới sự lãnh của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng để người dân, nhất là thế hệ thanh niên nhận thức đúng và đầy đủ về tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội nói chung, cũng như đối với công tác bầu cử nói riêng. Đặc biệt, cần tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khả năng nhận diện và “miễn dịch” đối với các thông tin xấu độc, xuyên tạc về cuộc bầu cử.

Thứ ba, chủ động thực hiện công tác nắm tình hình từ xa, dự báo kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời và nghiêm minh các đối tượng đăng tải các tin, bài, clip có nội dung xấu, độc hại, trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

IV. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 10 NĂM THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, CCHC đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

1. Về cải cách thủ tục hành chính

Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến tháng 11/2020, đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục hành chính (TTHC), 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch tại các địa phương đã tiến hành cấp số định danh cá nhân cho hơn 1,39 triệu trường hợp đăng ký khai sinh; từ năm 2012 đến nay, Bộ Công an đã cấp được 15 triệu thẻ Căn cước công dân.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, cấp huyện đã được triển khai ở các địa phương với nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến rõ nét trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

2. Về tổ chức và bộ máy

Đến nay, tại các bộ, cơ quan ngang bộ (không tính Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), giảm 12 vụ và tương đương. Tại các tỉnh, thành phố, giảm 5 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; giảm 973 tổ chức cấp phòng; 127 tổ chức cấp chi cục; 1.179 tổ chức cấp phòng thuộc chi cục; ở cấp huyện giảm 294 tổ chức cấp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương đã được phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; cơ bản đảm bảo tinh gọn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương được tăng cường.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam được đánh giá thăng hạng cả ở chỉ số Môi trường kinh doanh và chỉ số Năng lực cạnh tranh quốc gia 4.0[2].

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua nêu rõ 03 đột phá chiến lược, trong đó có: “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội. Xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành…”[3].  Với nhận thức về tính cấp thiết đó, CCHC giai đoạn 2021 - 2030 cần tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện các nội dung cơ bản sau: (1) Tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; (2) Nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với công tác CCHC; (3) Cải cách, đơn giản hóa các TTHC, nhất là thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, bãi bỏ các TTHC đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh; (4) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập; (5) Hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý và xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ cho việc triển khai phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tăng cường đầu tư tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương.

Để Chương trình cải cách hành chính ở nước ta đạt được các mục tiêu đề ra, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Thứ nhất, tuyên truyền những kết quả đạt được về cải cách hành chính của nước ta trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh những tiến bộ vượt bậc trong cải cách thủ tục hành chính, nổi bật là việc tinh gọn tổ chức và bộ máy từ Trung ương đến cơ sở… nhằm hướng đến một nền hành chính vì dân phục vụ.

Thứ hai, phổ biến, tuyên truyền việc triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo lộ trình của Chính phủ, việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm chi phí và thời gian cho người dân.

Thứ ba, tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết và hướng tới sử dụng thành thạo một số tiện ích phổ biến trong giao dịch với các cơ quan nhà nước, nhất là các dịch vụ công để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và thực hiện quyền lợi của người dân.

VI. MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG MẪU THẺ BẢO HIỂM Y TẾ MỚI

Ngày 03/12/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Theo đó, thẻ BHYT mới sẽ được sử dụng chính thức từ ngày 01/4/2021. So với mẫu thẻ hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt, mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia. 

Đối với người tham gia, kích thước thẻ BHYT nhỏ gọn hơn, hình thức đẹp hơn (bằng với kích thước thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng hiện nay), thuận tiện khi cất giữ, bảo quản trong ví, hạn chế các trường hợp bị mất, hỏng thẻ BHYT. Bên cạnh đó, thẻ BHYT mới sẽ dày hơn và được ép plastic giúp tăng độ bền, độ cứng của thẻ, đáp ứng được yêu cầu bảo quản lâu dài, tránh thấm nước, ẩm mốc, nhàu nát, rách hỏng, bay mờ mực in trong quá trình sử dụng; giúp người tham gia giảm được thời gian làm thủ tục đổi thẻ hỏng, tiết kiệm chi phí liên hệ và đi lại làm thủ tục tại cơ quan BHXH.

Mặt sau của thẻ BHYT mới bổ sung chỉ dẫn sử dụng thẻ, giúp người tham gia tra cứu thông tin về quyền lợi được hưởng. Đặc biệt, mã số thẻ BHYT mới là 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT hiện nay). Mục đích nhằm giảm bớt số lượng ký tự người tham gia cần khai báo khi tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (http://baohiemxahoi.gov.vn), hoặc khai báo khi làm thủ tục đề nghị tiếp tục tham gia BHYT; cấp lại, đổi thẻ; kiểm tra chi phí khám chữa bệnh BHYT…

Quy trình cấp thẻ BHYT mẫu mới tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXHQuyết định số 505/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn về thẻ BHYT hiện hành của BHXH Việt Nam.

Người tham gia BHYT, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn)... Lưu ý: Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Với việc sử dụng thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 01/4/2021, người tham gia BHYT sẽ được hỗ trợ tiện lợi hơn trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện KCB BHYT. Mẫu thẻ BHYT mới là một trong những giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành BHXH Việt Nam, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về BHYT cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và cơ quan BHXH trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

 

I. VIỆT NAM THÚC ĐẨY CÁC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN TRÊN VAI TRÒ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC LẦN THỨ HAI

Năm 2020, Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm đầu tiên là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020 - 2021, trong đó có việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ vào tháng 01/2020. Tháng 4/2021, Việt Nam sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ lần thứ hai trong nhiệm kỳ này. Đây là trọng trách đối ngoại đa phương đầu tiên mà Việt Nam đảm nhiệm, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Với vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ lần thứ hai, Việt Nam sẽ thúc đẩy 3 chủ đề ưu tiên: (1) Tiếp tục tăng cường hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực để thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột [4]; (2) Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững[5]; (3) Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân trong xung đột vũ trang[6].

Trong năm 2021, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu suy giảm. Đây cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với những định hướng, mục tiêu lớn về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Với tinh thần “đối tác vì hòa bình bền vững”, Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, nỗ lực thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng, đối đầu, tìm giải pháp công bằng, hợp lý cho các vấn đề hoà bình, an ninh khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ; đồng thời, theo dõi sát tình hình, đề xuất các điều chỉnh chính sách phù hợp trước các diễn biến mới có thể phát sinh.

* Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 

Tháng 4.2021, Việt Nam lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) trong nhiệm kỳ 2020-2021.

Đây là trọng trách đa phương đầu tiên mà Việt Nam đảm nhiệm sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần triển khai tầm nhìn, những định hướng và chủ trương lớn về đường lối đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Lần thứ hai tham gia Hội đồng Bảo an, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, cạnh tranh nước lớn gia tăng, các điểm nóng xung đột, bất ổn tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới và nhất là đại dịch COVID-19 hoành hành, Việt Nam đã triển khai hiệu quả công tác Hội đồng Bảo an hoàn thành tốt một khối lượng công việc lớn của nhiệm kỳ và ghi rõ “dấu ấn Việt Nam” tại cơ quan quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Việt Nam ghi nhiều dấu ấn tại Hội đồng Bảo an

Đó là dấu ấn và bản sắc đối ngoại của một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, phản đối mọi hình thức chiến tranh và sử dụng vũ lực, đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc, tuân thủ luật pháp quốc tế. Việt Nam đã thể hiện rõ trách nhiệm của một ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc luôn thúc đẩy đồng thuận chung, nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột. Việt Nam đã kiên trì nguyên tắc độc lập, tự chủ, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, hài hòa với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực, chủ động, xây dựng và có trách nhiệm, xử lý thỏa đáng các vấn đề phức tạp trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, đồng thời đề cao các nỗ lực, kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình tái thiết và phát triển đất nước.

Việt Nam đã tích cực đề xuất các sáng kiến, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong một số vấn đề quan trọng. Trong lần đầu tiên làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1.2020, Việt Nam đã chủ trì thành công Thảo luận mở về “Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”; và Cuộc họp về “Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN” lần đầu tiên tạo diễn đàn trao đổi hợp tác giữa Hội đồng Bảo an và ASEAN, tạo sự gắn kết, phát huy tốt vai trò kép là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an và Chủ tịch ASEAN năm 2020, góp phần thúc đẩy, đề cao đoàn kết, vai trò của ASEAN, tăng cường kết nối ASEAN với Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an. Việt Nam cũng đã chủ trì thành công Hội nghị quốc tế về Phụ nữ, hòa bình và an ninh, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu từ gần 90 quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ quan trọng.

Các nước đặc biệt ủng hộ và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm đăng cai sự kiện này của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp trên toàn cầu, cũng như vai trò chủ trì của Việt Nam trong việc xây dựng văn kiện “Cam kết hành động Hà Nội” với nội dung đề cao và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong mọi tiến trình hòa bình, được 75 nước từ tất cả các khu vực tuyên bố đồng bảo trợ, được lưu hành là tài liệu chính thức của Liên Hợp Quốc.

Triển khai đường lối đối ngoại “ đối tác vì hòa bình bền vững”

Bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại do Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, đặc biệt là phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Trên tinh thần đó, trên cương vị Chủ tịch vào tháng 4.2021 này, Việt Nam đã tổ chức, chủ trì, điều hành khoảng 30 cuộc họp của Hội đồng Bảo an, đại diện Hội đồng Bảo an trong quan hệ với các nước thành viên ngoài Hội đồng Bảo an, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, báo chí, theo phương châm tích cực, chủ động, có trách nhiệm, vừa bảo đảm sự khách quan, minh bạch, vừa linh hoạt, xử lý hài hòa, cân bằng quan tâm của các nước đối với các vấn đề được thảo luận và thúc đẩy hợp tác, đồng thuận tại Hội đồng Bảo an.

Việt Nam đã thúc đẩy các ưu tiên và sự kiện mang đậm dấu ấn, đồng thời là cam kết của Việt Nam nhiệm kỳ này là “Đối tác vì hòa bình bền vững”, đó là tìm giải pháp thỏa đáng và bền vững cho các cuộc xung đột, thúc đẩy đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tăng cường vai trò của các tổ chức khu vực, đặt người dân vào vị trí trung tâm, chính sách nhân văn hướng tới các đối tượng dễ bị tổn thương.

Trên tinh thần đó, Việt Nam  đã chủ trì 3 sự kiện dấu ấn quan trọng trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an, với những chủ đề ý nghĩa, thời sự. (1) Sự kiện trọng tâm là Phiên Thảo luận mở Cấp cao diễn ra vào ngày 19/4 với chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột”. (2) Ngày 8/4, Việt Nam cũng đã tổ chức phiên họp cấp Bộ trưởng về chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn” để chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp thúc đẩy, thu hút sự quan tâm của Hội đồng Bảo an về vấn đề này. (3) Ngày 27/4, Việt Nam chủ trì phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng về chủ đề “Bảo vệ cơ sở thiết yếu đối với sự sống của người dân trong xung đột vũ trang” với nội dung bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang.

Có thể khẳng định, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4/2021 với những đóng góp, dấu ấn mới. Những kết quả tích cực này góp phần duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và tiếp tục đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt của Việt Nam với các nước và đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, lan tỏa và gắn kết chặt chẽ đối ngoại đa phương và song phương.

Để nhận thức đầy đủ vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2021 và những đóng góp tích cực của Việt Nam cho HĐBA LHQ, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền nhấn mạnh “dấu ấn của Việt Nam” trong năm đầu tiên đảm nhận cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ để thấy được vị thế, vai trò quan trọng và những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển thịnh vượng trên thế giới.

Thứ hai, tuyên truyền khẳng định Việt Nam là thành viên năng động, trách nhiệm, góp phần tạo dựng những dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của HĐBA LHQ.

Thứ ba, thông tin, tuyên truyền những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước thành viên HĐBA LHQ trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, từ đó tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong xu thế hội nhập và phát triển.

II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý THỜI GIAN GẦN ĐÂY

- Hoạt động của tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu xâm phạm chủ quyền của Việt Nam: Trước thông tin hàng trăm tàu của Trung Quốc tập trung ở khu vực đá Ba Đầu ở đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Cần phải nhắc lại rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Là quốc gia biển và là thành viên của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền, và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình, được xác lập bởi Công ước.

Hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện Công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực”.

Về việc có hay không sự xuất hiện tàu cảnh sát biển Việt Nam tại đá Ba Đầu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Các lực lượng chấp pháp  của Việt Nam thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ như đã được quy định trong các luật liên quan của Việt Nam, cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, trong đó trước hết là UNCLOS 1982".

- Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an về chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn” tổ chức ngày 08/4/2021 bằng hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ).

Phát biểu tại Phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức cuộc họp này. Đồng thời bày tỏ ủng hộ mục đích nhân đạo của việc hạn chế sử dụng bom mìn trên thế giới, ủng hộ các nỗ lực quốc gia và quốc tế nhằm khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, ổn định tình hình và phục vụ tái thiết, phát triển kinh tế - xã hội. Các nước nhấn mạnh cần tăng cường gắn kết, phối hợp trong hệ thống LHQ, trong đó có HĐBA, để đóng góp nhiều hơn nữa cho các nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn của LHQ và các quốc gia liên quan.

Tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả bom mìn. Bộ trưởng cho rằng, các nước cần hợp tác tốt hơn nữa để đạt được các kết quả bền vững hơn trong khắc phục hậu quả bom mìn, thông qua cung cấp tài chính, hỗ trợ kĩ thuật, nâng cao năng lực, nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cho những nước bị ảnh hưởng…

 HĐBA LHQ đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch đầu tiên của HĐBA do Việt Nam đề xuất, đề cập đến vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. Tuyên bố có ý nghĩa quan trọng, nhấn mạnh mối liên hệ giữa khắc phục hậu quả bom mìn với duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, khẳng định cam kết của HĐBA và đề cao sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn.

- Báo cáo Nhân quyền 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định thiếu khách quan về Việt Nam: Trước Báo cáo Nhân quyền thường niên năm 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam ghi nhận việc Báo cáo Nhân quyền thường niên năm 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu các tiến triển tích cực của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên, Báo cáo vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.

Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ về những vấn đề còn có sự khác biệt, để tăng cường hiểu biết và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước”.

III. VỀ QUAN HỆ NGA - UKRAINE THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý đã khiến quan hệ Ukraine - Nga rơi vào căng thẳng. Ukraine cho rằng Nga hậu thuẫn và cung cấp vũ khí cho dân quân miền Đông, trong khi Nga luôn bác bỏ điều này. Xung đột giữa các bên trong thời gian qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người.

Năm 2015, lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Ukraine (Bộ Tứ Normandy) lần đầu nhóm họp theo định dạng 4 bên và thông qua Thỏa thuận Minsk về yêu cầu các bên xung đột ở Ukraine ngừng bắn. Tiếp đó, tháng 7/2020, Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đàm phán, thống nhất một lệnh ngừng bắn toàn diện ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, xung đột giữa các bên diễn ra từ ngày 26 - 31/3/2021 lại một lần nữa đe dọa tiến trình tìm kiếm hòa bình tại miền Đông Ukraine. Ngày 26/3/2021, tình hình tại khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine trở nên căng thẳng khi tại khu vực thôn Suma, 4 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và Ukraine cáo buộc lực lượng cảnh sát Cộng hòa Donesk tự xưng có liên quan.

Ngoài những căng thẳng ở miền Đông Ukraine, quan hệ giữa Nga và Ukraine sẽ còn diễn biến phức tạp hơn, sau khi các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố (ngày 03/4/2021) sẽ tập trận chung với binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngày 04/4/2021, Tổng thống Ukraine Zelensky đã phê chuẩn các lệnh trừng phạt của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đối với 11 thực thể và 57 doanh nghiệp khác của Nga có những mối liên hệ với các công dân Ukraine và Văn phòng Cơ quan Liên bang phụ trách Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG), kiều bào Nga ở nước ngoài và hợp tác nhân đạo quốc tế (Rossotrudnichestvo), đặt tại Thủ đô Kiev của nước này.

Phản ứng trước tuyên bố của Ukraine, Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố bất kỳ hành động triển khai binh sĩ nào từ NATO đến Ukraine sẽ làm gia tăng căng thẳng gần khu vực biên giới với Nga và buộc Nga phải có những biện pháp bổ sung nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Trong khi đó, phản ứng trước những lệnh trừng phạt của Ukraine đối với các thực thể của Nga, ông Leonid Kalashnikov, Chủ tịch Ủy ban Duma quốc gia (Hạ viện) Nga về các vấn đề SNG, hội nhập Á - Âu và quan hệ với kiều bào nêu rõ các biện pháp trừng phạt nhằm vào văn phòng Rossotrudnichestvo tại Ukraine là một cử chỉ phô trương và mang động cơ chính trị.

Trước căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Ukraine, nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ sự lo ngại. Ngày 04/4/2021, Đức và Pháp ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về sự gia tăng các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực miền Đông Ukraine. Tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế, giảm leo thang căng thẳng. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell bày tỏ quan ngại về việc chuyển quân của Nga tới gần khu vực Donbass, miền Đông Ukraine; khẳng định cam kết của EU ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong khi đó, Mỹ và các nước thành viên NATO khẳng định ủng hộ Ukraine đối phó những diễn biến căng thẳng mới ở miền Đông nước này. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine ngày 02/4/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định “cam kết vững chắc” của Mỹ ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhiều nước NATO cáo buộc Nga đưa binh sĩ và vũ khí tới biên giới, làm gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine…

Nga đã bác bỏ các cáo buộc trên của một số nước và khẳng định, các hoạt động luân chuyển lực lượng và khí tài là hoạt động quân sự bình thường, được tiến hành trong lãnh thổ quốc gia, không gây mối đe dọa cho bất kỳ nước nào. Nga bày tỏ sự lo ngại về diễn biến mới tại Donbass, với các hành động khiêu khích của lực lượng vũ trang Ukraine. Nga tuyên bố sẽ có các biện pháp bổ sung nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong trường hợp NATO triển khai quân tới Ukraine và các khu vực gần biên giới Nga. Phía Nga nêu rõ, xung đột nếu bùng phát sẽ hủy hoại những thành quả vốn ít ỏi trong nỗ lực khôi phục hòa bình, ổn định tại miền Đông Ukraine mà các bên đã cố gắng đạt được vừa qua, nhất là Thỏa thuận Minsk.

Theo các chuyên gia, căng thẳng trở lại vùng Donbass có nguy cơ bị thổi bùng thành xung đột, nếu các bên liên quan không kiềm chế. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao trì trệ, nguy cơ xung đột trở lại khiến viễn cảnh hòa bình tại miền Đông Ukraine tiếp tục mong manh.

IV. TÍN HIỆU MỚI TRONG QUAN HỆ MỸ - PALESTINE

Cuối năm 2017, Palestine tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ về vùng thánh địa “nhạy cảm” này, đồng thời đóng cửa Văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ở thủ đô Washington (Mỹ).

Thực tế cho thấy, trong hơn một thập kỷ qua kể từ khi Israel phong tỏa Dải Gaza, nền kinh tế tại Dải Gaza đã thiệt hại tới 16,7 tỷ USD. Hậu quả của tình trạng phong tỏa là mất an ninh lương thực, hệ thống y tế tê liệt, người dân không có đủ điện để sinh hoạt, tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp cao. Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 bùng phát và các biện pháp khẩn cấp tại Dải Gaza nhằm đối phó với đại dịch càng làm cho nhiều lao động thất nghiệp dẫn đến hoạt động sản xuất giảm mạnh[7].

Tháng 01/2021, Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp quốc (UNRWA) cảnh báo, tình hình nhân đạo tại Dải Gaza hoàn toàn suy sụp ở mọi cấp độ và mọi mặt của đời sống đang gia tăng gánh nặng đối với cơ quan này. Hiện lương thực đang dần cạn tại Dải Gaza, trong khi đó, Israel lại thường xuyên đóng cửa biên giới không cho bổ sung nguồn lương thực từ Ai Cập. Cơ quan Liên Hợp quốc điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) cảnh báo, nếu không nhận được sự hỗ trợ, chỉ trong vòng 02 năm nữa, 75% người Palestine sẽ lâm vào nghèo đói.

Trước tình trạng khủng hoảng tại Palestin, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã kêu gọi tiếp tục duy trì giải pháp hai nhà nước dành cho Israel và Palestine, đồng thời cam kết sẽ nối lại hoạt động hỗ trợ người Palestine, mở lại Lãnh sự quán Mỹ ở Đông Jerusalem và phái bộ của PLO tại thủ đô Washington (Mỹ). Tháng 02/2021, Mỹ đã hỗ trợ Palestine 15 triệu USD để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là khoản viện trợ nhân đạo đầu tiên cho Palestine kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Đáp lại, chính quyền Palestine đã nối lại tiếp xúc với Chính phủ Mỹ sau hơn 3 năm gián đoạn.

Ngày 07/4/2021, Tổng thống Mỹ Biden đã thông báo quyết định nối lại viện trợ cho Palestine ở mức 235 triệu USD, đồng thời có kế hoạch mở lại Cơ quan đại diện ngoại giao cho chính quyền Palestine và hỗ trợ tiến trình hòa đàm giữa Israel với Palestine để đạt được giải pháp hai nhà nước.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp quốc Gilad Erdan đã phản đối quyết định nối lại viện trợ kinh tế, phát triển và nhân đạo cho người Palestine của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định, Mỹ đã theo sát hoạt động của UNRWA một cách nghiêm túc và Mỹ sẽ thể hiện vai trò trên bàn đàm phán.

Quyết định nối lại viện trợ cho Palestine của Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế. Ngày 08/4/2021, Liên Hợp quốc, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit đã khẳng định việc Tổng thống Mỹ Biden nối lại viện trợ cho Palestine là “một bước đi tích cực”. Người đứng đầu UNRWA, ông Philippe Lazzarini bày tỏ vui mừng và cho rằng quyết định này của Mỹ được đưa ra vào "thời điểm quan trọng", khi UNRWA đang phải đối phó với những thách thức mà đại dịch Covid-19 gây ra.

 Theo các chuyên gia, việc Mỹ nối lại viện trợ cho Palestine không chỉ thể hiện thiện chí của Chính quyền Tổng thống Biden trong việc khôi phục quan hệ với Palestine, phù hợp với các giá trị của Mỹ mà còn phù hợp với lợi ích của Palestine khi gửi đi thông điệp đúng đắn trong bối cảnh nhu cầu cứu trợ nhân đạo gia tăng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và rộng hơn đây cũng là công cụ để thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.

 

VĂN BẢN MỚI

 

1. Thông tư số 30/2020/TT-BYT, ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT). Thông tư gồm 14 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021. Một số quy định chủ yếu của Thông tư:

- Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến, gồm:

(1) Người tham gia BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

(2) Người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản này.

(3) Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc. Bác sĩ hoặc y sỹ đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu đối với người bệnh, ghi vào hồ sơ bệnh án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

(4) Người tham gia BHYT được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định, bao gồm: a) Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11, Thông tư số 40/2015/TT-BYT, ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Hồ sơ chuyển tuyến gồm giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác (nếu có); b) Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3, Điều 14, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, bao gồm: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh đang điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú; c) Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Thông tư số 04/2016/TT-BYT, ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

(5) Người tham gia BHYT có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT theo quy định tại khoản 7, Điều 15, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lưu bản chụp giấy tờ quy định tại điểm này trong hồ sơ bệnh án điều trị của người bệnh đó.

(6) Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 5, Điều 15, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

(7) Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

(8) Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

Ngoài ra, Thông tư còn có các quy định về: Đóng BHYT, giảm trừ mức đóng BHYT đối với trẻ sơ sinh cần điều trị ngay kể từ khi được sinh ra mà tử vong và hộ gia đình; Chuyển đổi mức hưởng BHYT đối với một số đối tượng; Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người; Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; Chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với một số trường hợp; Khóa, chấm dứt ngay hiệu lực sử dụng thẻ BHYT

2. Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Nghị định có 59 điều, có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021. Một số nội dung chủ yếu của Nghị định:

- Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ hợp tác xã: (1) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; (2) Huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại Nghị định này; (3) Cho vay cho khách hàng theo quy định tại Nghị định này; (4) Thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư; đào tạo cho các khách hàng vay vốn của Quỹ theo quy định của pháp luật; (5) Ủy thác, nhận ủy thác theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

- Mô hình hoạt động của Quỹ hợp tác xã trung ương: Quỹ hợp tác xã trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định này.

- Mô hình hoạt động và phương thức tổ chức điều hành hoạt động của Quỹ hợp tác xã địa phương: (1) Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt động theo một trong hai mô hình sau: a) Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; b) Mô hình hợp tác xã; (2) Quỹ hợp tác xã địa phương được tổ chức điều hành theo một trong hai phương thức sau: a) Thành lập bộ máy tổ chức, quản lý điều hành độc lập Quỹ hợp tác xã địa phương và triển khai các hoạt động nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định này; b) Ủy thác cho các tổ chức tài chính tại địa phương để quản lý. Việc ủy thác được thực hiện thông qua văn bản ủy thác ký giữa hai bên, trong đó phải bao gồm các nội dung cơ bản sau: Phạm vi, nội dung ủy thác, quy trình ủy thác; trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác; rủi ro phát sinh và các nội dung khác có liên quan.

- Mức vốn cho vay và giới hạn cho vay: (1) Mức vốn vay: Căn cứ vào phương án sử dụng vốn vay, khả năng tài chính, khả năng hoàn trả vốn vay, bảo đảm tiền vay của khách hàng và giới hạn cho vay quy định tại Nghị định này, Quỹ hợp tác xã xem xét, quyết định mức vốn cho vay cụ thể cho từng khách hàng, phù hợp với khả năng nguồn vốn và năng lực tài chính của Quỹ hợp tác xã; (2) Giới hạn cho vay: a) Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ hợp tác xã tại thời điểm quyết định cho vay; b) Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan không vượt quá 25% vốn điều lệ thực có của Quỹ hợp tác xã tại thời điểm quyết định cho vay; (3) Các Quỹ hợp tác xã cho vay hợp vốn thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận giữa các Quỹ hợp tác xã và khách hàng, phù hợp với quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Nghị định có các nội dung quy định về: Cơ cấu tổ chức của Quỹ hợp tác xã Trung ương, Quỹ hợp tác xã địa phương; Hoạt động cho vay; Hoạt động huy động vốn của Quỹ hợp tác xã; Chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ hợp tác xã…/.

 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI[1] Theo thống kê của Bộ Công an, hiện có hàng nghìn trang mạng xã hội phản động thường xuyên đưa tin xuyên tạc tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số cá nhân, hội nhóm chống đối trong nước.

 

[2] Chỉ số Môi trường kinh doanh từ vị trí 90/190 quốc gia năm 2016 lên vị trí 70/190 vào năm 2020. Chỉ số Năng lực cạnh tranh quốc gia 4.0 tăng 10 bậc từ vị trí 77/140 quốc gia và nền kinh tế năm 2018 lên vị trí 67 vào năm 2019, là mức tăng cao nhất trên thế giới trong năm qua (năm 2020 không đánh giá xếp hạng do đại dịch Covid-19).

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trang 220, tập 1.

[4] Việc Việt Nam đưa ra ưu tiên này nhằm triển khai chính sách đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; kế thừa và tiếp nối những kết quả thành công đạt được trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 và sáng kiến của Việt Nam trong tháng Chủ tịch HĐBA lần thứ nhất (tháng 01/2020) khi tổ chức phiên họp lần đầu tiên của HĐBA LHQ với chủ đề “Hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN”.

[5] Việt Nam tham gia tích cực và có sáng kiến cụ thể trong vấn đề này sẽ thể hiện vai trò, đóng góp trên lĩnh vực mà Việt Nam và nhiều nước quan tâm; từ đó tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ HĐBA 2020 - 2021, thể hiện tính nhân văn và đề cao khía cạnh nhân đạo trong việc giải quyết hậu quả bom mìn; nâng cao nhận thức chung, thu hút nhiều hơn sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến công tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, qua đó tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế cho Việt Nam cũng như các nước chịu ảnh hưởng.

[6] Việt Nam tham gia tích cực và thúc đẩy sáng kiến về vấn đề này thể hiện chính sách đối ngoại nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; thể hiện tinh thần, trách nhiệm trên cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.

[7] Theo thống kê, tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp ở Dải Gaza gia tăng và lên đến đỉnh điểm vào cuối năm 2020 lần lượt là 64% và 53%, mức cao nhất trên thế giới.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 242
  • Trong tuần: 6,665
  • Tất cả: 1,717,488
Đăng nhập