Danh mục và trình tự thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích của Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH MỤC 41 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ dịch vụ công

1

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Mức độ 3

2

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Mức độ 3

3

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Mức độ 3

4

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Mức độ 3

5

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Mức độ 3

6

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Mức độ 3

7

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Mức độ 3

8

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01/7/2004

Mức độ 4

9

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện)

Mức độ 4

10

Cung cấp dữ liệu đất đai

Mức độ 4

II

Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ

 

1

Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Mức độ 4

III

Lĩnh vực Bảo vệ môi trường

 

1

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Mức độ 3

2

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Mức độ 3

3

Xét, công bố Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai

Mức độ 3

4

Đăng ký/Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường

Mức độ 4

5

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Mức độ 4

6

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Mức độ 4

7

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Mức độ 4

8

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Mức độ 4

9

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh

Mức độ 4

10

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Mức độ 4

IV

Lĩnh vực Khoáng sản

 

1

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Mức độ 3

2

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Mức độ 4

3

Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

Mức độ 4

4

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Mức độ 4

5

Thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (đề án đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)

Mức độ 4

6

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Mức độ 4

7

Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

Mức độ 4

V

Lĩnh vực tài nguyên nước

 

1

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Mức độ 4

2

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Mức độ 4

3

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Mức độ 4

4

Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

Mức độ 4

5

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Mức độ 4

6

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

Mức độ 4

7

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Mức độ 4

8

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Mức độ 4

9

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Mức độ 4

VI

Lĩnh vực cung cấp thông tin TNMT

 

1

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Mức độ 4

VII

Lĩnh vực giao dịch bảo đảm (thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp)

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm những trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Mức độ 4

2

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Mức độ 4

3

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Mức độ 4

 

 

 

DANH MỤC 11 TTHC THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 

STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

1

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Bảo vệ môi trường

2

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Bảo vệ môi trường

3

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.

Bảo vệ môi trường

4

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Bảo vệ môi trường

5

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tài nguyên nước

6

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tài nguyên nước

7

Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tài nguyên nước

8

Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tài nguyên nước

9

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

10

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đất đai

11

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Đất đai

 

 

 

 

DANH MỤC 22 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 

STT

Tên TTHC

1

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

2

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

3

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

4

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

5

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

6

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân

7

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

8

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

9

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

10

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

11

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

12

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

13

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm những trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

14

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

15

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

16

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

17

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

18

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

19

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

20

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

21

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

 

 

TRÌNH TỰ NỘP HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ CÁC TTHC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

 

            Bước 1. Công dân truy cập vào trang chủ hệ thống theo địa chỉ http://dichvucong.laocai.gov.vn. Chọn “Cơ quan” giải quyết là “Sở Tài nguyên và Môi trường”. Sau đó vào “Nộp qua mạng” để lựa chọn TTHC và thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 hoặc 4.

Bước 2. Thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn: Điền đầy đủ thông tin tại tờ khai điện tử theo hướng dẫn; chụp ảnh/scan các giấy tờ theo hướng dẫn và đính kèm vào mẫu tờ khai điện tử theo yêu cầu; đăng ký địa chỉ, thời gian nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, công dân nhập “Mã xác nhận” và nhấn vào nút “Nộp hồ sơ”.

Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ và sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong Biểu mẫu. Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để tra cứu tình trạng hồ sơ.

Bước 3. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tiếp nhận; gửi phiếu hẹn trả kết quả qua thư điện tử cho công dân. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ, không hợp lệ thì gửi văn bản điện tử hướng dẫn để công dân bổ sung, hoàn thiện hoặc từ chối giải quyết. Tiếp đến là thực hiện lệnh chuyển hồ sơ trên hệ thống tới các phòng, đơn vị chuyên môn để giải quyết.

Các bước còn lại là quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả của lãnh đạo, công chức chuyên môn, cán bộ Bộ phận “một cửa” của Sở. Sau khi thực hiện xong quy trình này là quy trình trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Giá cước bưu chính theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

Để tra cứu hồ sơ, công dân vào lại địa chỉ http://dichvucong.laocai.gov.vn. Sau đó, chọn “Tra cứu hồ sơ”, điền Mã hồ sơ đã nhận khi nộp hồ sơ trực tuyến và các thông tin khác liên quan. Tiếp theo, nhấn vào nút “Tìm kiếm”. Khi đó các thông tin liên quan đến quá trình xử lý hồ sơ của công dân sẽ thể hiện trên trang chủ.

 

 

 

TRÌNH TỰ NỘP HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 

Bước 1: Sau khi người dân hoàn tất các thủ tục đất đai cần giải quyết, nếu người dân có nhu cầu gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích, người dân sẽ gửi tại Bưu điện gần nhất thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ. (Hồ sơ trên có thể đã được bộ phận một cửa/cán bộ địa chính của xã, phường, thị trấn hỗ trợ về thành phần đảm bảo đúng, đủ theo yêu cầu).

Nhân viên Bưu điện tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần thực hiện cho vào bì thư niêm phong lại đồng thời lập Phiếu Tiếp nhận hồ sơ giao cho người dân (mẫu Phiếu có đầy đủ thông tin tên người thực hiện, người nhận, địa chỉ, số điện thoại,cước phí sử dụng dịch vụ và từng loại hồ sơ nhận của người dân).

Nhân viên Bưu điện chuyển hồ sơ đã tiếp nhận của người dân cho Bưu điện huyện (hoặc Bưu cục đầu mối thuộc huyện, thành phố) trong ngày nhận hồ sơ, trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ thì chuyển qua ngày hôm sau.

Sau khi nhận hồ sơ đất từ các Bưu cục/Điểm BĐVHX chuyển lên, Bưu cục đầu mối phát của Bưu điện huyện/thành phố tiến hành bàn giao ngay cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện/thành phố (thực hiện ký nhận theo đúng quy định) và cán bộ làm việc tại Bộ phận “Một cửa” của UBND huyện/thành phố lập Phiếu hẹn trả kết quả giao cho cán bộ của Bưu điện huyện/thành phố để xuất trình khi nhận kết quả (nhân viên Bưu điện sau khi phát sẽ bàn giao giấy hẹn và Bảng kê đồng kiểm thành phần hồ sơ cho Bưu cục đầu mối huyện theo dõi nhận kết quả).

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cán bộ đầu mối của Bưu điện huyện/Thành phố sẽ thông báo cho người dân bổ sung hồ sơ. (Đối với hồ sơ bổ sung, Bưu điện không thu thêm cước của người gửi).

Bước 2: Khi có thông báo thuế từ Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thành phố, cán bộ đầu mối của Bưu điện huyện/thành phố nhận thông báo thuế gửi cho người dân, hướng dẫn người dân nộp thuế tại điểm Bưu điện gần nhất (nơi nộp hồ sơ ban đầu).

Bước 3: Người dân đến Bưu điện nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, Bưu điện sẽ thay người dân nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản số tiền thuế của người dân vào Kho bạc/Ngân hàng theo chỉ định của cơ quan thuế (trong tờ thông báo thuế) để nộp thuế hộ cho người dân.

Bước 4: Sau khi nộp thuế xong, cán bộ Bưu điện nhận Biên lai nộp tiền thuế và nộp cho Bộ phận một cửa của UBND huyện/thành phố để nhận Phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 5: Nhận kết quả, phát đến tay người dân.       

Trường hợp hồ sơ có thu phí và lệ phí, Bưu điện sẽ thay mặt Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thành phố chuyển trả kết quả đến người dân đồng thời thu hộ phí và lệ phí nếu có nộp cho Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thành phố theo quy định.

Cán bộ Bưu điện (được chỉ định bằng văn bản) ký nhận vào sổ nhận kết quả Giấy tờ đất đai của Bộ phận Một cửa UBND huyện/thành phố.

Kết quả được chuyển về Bưu cục phát để giao nhân viên phát. Trước khi đi phát, nhân viên phát liên hệ với người dân để thỏa thuận thời gian phát. Thông báo số tiền Phí hoặc lệ phí phải trả (nếu có).

Thực hiện phát cho người dân đảm bảo đúng người nhận, kết quả Giấy tờ đất đai của người dân được niêm phong vào phong bì cẩn thận, đảm bảo an toàn. Đồng thời kèm theo chứng từ nộp tiền qua kho bạc, Biên lai thu phí và lệ phí (nếu có) cho người dân. Thu phí và lệ phí (nếu có) căn cứ Biên lai thu phí và lệ phí đính kèm Kết quả.

Bưu cục gửi gết quả Giấy tờ đất đai được phát chính chủ và phải ký nhận trên Bảng kê Giao nhận kết quả Giấy tờ đất đai (lập thành 02 bảng) theo quy định của Bưu điện (trường hợp người chính chủ không có mặt để nhận phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định).

Bưu cục phát nộp số tiền thu hộ Phí và lệ phí (nếu có) vào phần mềm PayPost để chuyển cho bưu cục đầu mối huyện/thành phố tổng hợp thanh toán với Bộ phận một cửa của UBND huyện/thành phố theo quy định.

 

Tin khác
1 2 3 4 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 455
  • Trong tuần: 2,456
  • Tất cả: 2,036,037
Đăng nhập