Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Số ký hiệu văn bản 12/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2017
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy, cán bộ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq12.pdf
Văn bản mới