Đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 1881

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Lào Cai vẫn còn gặp phải những khó khăn, thách thức như tác động của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai diễn ra phức tạp, khó lường ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của ngành.

Được đánh giá là “ngành trụ cột của phát triển bền vững, trụ cột của việc khai thác tiềm năng và thế mạnh của đất nước cho sự phát triển”, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 15/12/2020 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Chương trình, kế hoạch, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp. Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ tháng đầu năm, tạo tiền đề đến năm 2025 hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVI.

Sở đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra. 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. cụ thể:

Tình hình thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025 và năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã phê duyệt 38 dự án thuộc Đề án 09. Đến nay, 03 Dự án đã hoàn thành, 02 Dự án đang triển khai thực hiện trong năm 2021.

Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm: Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai; Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về Ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 về việc Ban hành một số chính sách đặc thù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ: Thực hiện sáp nhập phòng Tài nguyên Nước vào phòng Khoáng sản; sáp nhập phòng Hành chính - Tổng hợp vào phòng Giá đất - Bồi thường tái định cư, Chi cục quản lý đất đai. Thực hiện thí điểm chuyển giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai về trực thuộc UBND huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa quản lý. Ban hành Đề án sửa đổi, bổ sung quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai. Rà soát, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Sở.

Công tác quản lý nhà nước về Đất đai: Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 được 9/9 huyện, thị xã, thành phố, đạt 100% KH; trình điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện 20 dự án. Tham mưu trình UBND tỉnh giao đất cho 01 tổ chức, đạt17% KH; cho 31 tổ chức thuê đất, đạt 69% KH; thu hồi đất của 22 tổ chức, đạt 73% KH; chuyển mục đích sử dụng đất cho 02 tổ chức, đạt 13% KH. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 675 giấy, đạt 472% KH; đơn lẻ tại các huyện, thị xã, thành phố cho hộ gia đình, cá nhân được 1405 giấy, đạt 209% KH. Xác định 85 điểm xác định giá đất cụ thể trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố. Trình thỏa thuận thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ban hành hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu vào các dự án lớn có nhiều vướng mắc, các địa bàn trọng điểm như huyện Bảo Thắng, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai. Về cơ bản các khó khăn, vướng mắc đã được tham mưu giải quyết theo đúng quy định, đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về Khoáng sản - Nước: Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về quản lý, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025. Trình UBND tỉnh ban hành Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản, bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện NQ số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về quản lý hoạt động khoáng sản; Đề cương nhiệm vụ “Quy định mực nước tương ứng cấp báo động lũ trên các sông, suối chính tỉnh Lào Cai”; ban hành Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và năm 2021; Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước giai đoạn 2021-2030; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh với tỉnh Yên Bái; tham mưu thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ, thủ tục pháp lý của các đơn vị về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước đúng quy định; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 01 mỏ cát và khối lượng thu gom, thu hồi khoáng sản với tổng số tiền là 7.481.039.186  đồng. Tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản đối với 05 điểm mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối 03 mỏ khoáng sản với số tiền là 8.169.754.934 đồng. Thực hiện kiểm tra, giám sát các dự án khoáng sản theo Kế hoạch của Tổ giám sát đối với 06 dự án của 04 tổ chức. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ, hồ sơ, thủ tục pháp lý về lĩnh vực của ngành theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá cụ thể làm cơ sở để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn; Kế hoạch triển khai Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa năm 2021. Thẩm định, kiểm tra hiện trạng, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM 19 dự án, đạt 63% KH; phê duyệt 09 đề án đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản; xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 07 dự án, đạt 140% KH; cấp 03 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 27 cơ sở sản xuất kinh doanh, đạt 54% KH; kiểm tra việc đổ đất thải trong quá trình triển khai thực hiện dự án Hồ điều phối lũ thành phố Lào Cai; kiểm tra giám sát việc kiểm định hiệu chuẩn hệ thống quan trắc khí thải nhà máy Super lân khu công nghiệp Tằng Loỏng;... Lấy và phân tích 87 mẫu nước sông Hồng và 09 mẫu nước mưa axit. Qua kết quả phân tích so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đã tiếp 03 lượt công dân tại phòng tiếp công dân của cơ quan; tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền 33 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thực hiện 16 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Qua kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 tổ chức, cá nhân với số tiền là khoảng 527,5 triệu đồng. Trình UBND tỉnh xử phạt vi phạm đối với 03 tổ chức với tổng số tiền 360 triệu đồng. Yêu cầu 03 tổ chức vi phạm trong lĩnh vực nộp lại số tiền bất hợp pháp khoảng 75 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân khắc phục những tồn tại theo quy định. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đánh giá toàn diện, đầy đủ, sâu sắc kết quả các mặt công tác từ đầu năm đến nay để kịp thời bổ sung, điều chỉnh các giải pháp công tác để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Lãnh đạo, đội ngũ công chức, viên chức, ngành Tài nguyên và môi trường sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

 

Tuyết Nhung

Tin khác
1 2 3 4 5  ...  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập