Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 581

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Lào Cai; Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND tỉnh số 01/CTr-UBND ngày 07/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Chương trình, kế hoạch, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp. Theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo hàng tuần, qua đó kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn đẩy nhanh tiến độ được giao. Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ngay từ tháng đầu năm, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVI.

3 tháng đầu năm 2022, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực của ngành năm 2022. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về “Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” năm 2022.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh được đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ yêu cầu. Tham mưu đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TU ngày 20/3/2017 về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 của 9/9 huyện, thị xã, thành phố, đạt 100% Kế hoạch; ban hành Kế hoạch triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2022; phê duyệt cho 06 tổ chức thuê đất, thu hồi đất của 02 tổ chức, chuyển mục đích sử dụng đất cho 01 tổ chức. Thực hiện Giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức được 67 giấy, đơn lẻ tại các huyện cho hộ gia đình, cá nhân được 673 giấy. Tham mưu giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu vào các dự án lớn có nhiều vướng mắc, các địa bàn trọng điểm như thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai.

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản – nước tập trung vào việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với việc đăng ký thu hồi cát, đá, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình thủy điện Ngòi Nhù 1A với số tiền là 109.431.000 đồng; gia hạn 01 giấy phép khai thác khoáng sản; phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước đối với các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng 02 mỏ đá; cấp 03 giấy phép khai thác nước mặt, 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của 03 dự án; phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực cấp nước sinh hoạt của 01 công trình khai thác nước; phê duyệt cắm mốc chỉ giới bảo vệ đập hồ thủy điện 01 công trình. Tham mưu dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/ của Bộ Chính trị về chiến lược khoáng sản; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và tài nguyên nước năm 2021. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế ở địa phương, phối hợp kiểm tra, xử lý đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nước trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ, hồ sơ, thủ tục pháp lý về lĩnh vực của ngành theo quy định của pháp luật.

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chú trọng, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM 05 dự án; phê duyệt điều chỉnh nội dung báo cáo ĐTM của 02 dự án; phê duyệt 02 đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đảm bảo thời gian và đúng quy định. Xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; Hướng dẫn phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại điểm cách ly, quản lý, theo dõi khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu đánh giá công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021; Báo cáo số liệu thống kế Quốc gia ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện bộ chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021.

Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường và việc khắc phục các tồn tại sau kết luận thành tra, kiểm tra đối với dự án mỏ vàng gốc Sa Phìn và Stu Ha; dự án mỏ vàng khu Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn của Công ty Cổ phần Nhẫn; việc xả thải nước thải từ hồ thải quặng đuôi ra ngoài môi trường của Dự án khai thác, chế biến quặng sắt mỏ sắt Tắc Ái, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn. Tổ chức và phối hợp kiểm tra đối với các điểm nóng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các dự án; việc xác nhận hoàn thành 02 công trình bảo vệ môi trường. Quản lý, vận hành 02 trạm quan trắc tự động liên tục môi trường không khí xung quanh tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, Trạm quan trắc tự động liên tục môi trường nước mặt xuyên biên giới và 06 trạm quan trắc tài nguyên nước.

Công tác thanh, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả. Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền 25 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện lắp trạm cân và camera giám sát đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tiến hành kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với 37 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong quý I, Sở đã tiến hành 04 cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch và đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra đã trình UBND tỉnh và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt khoảng 1.092 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại theo yêu cầu tại Kết luận thanh tra và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Trong thời gian tới, Sở sẽ bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường và định hướng công tác năm 2022 phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tuyết Nhung

Tin khác
1 2 3 4 5  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 865
  • Trong tuần: 4,260
  • Tất cả: 2,320,906
Đăng nhập