Sở Tài nguyên và Môi trường: kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 552

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu xen lẫn với những cơ hội và thách thức tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh nói chung và của ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19; Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 04/10/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng hệ thống thông tin đất đai, huy động nguồn lực từ đất để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng Chương trình công tác năm, rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Tham mưu cụ thể các giải pháp và tổ chức thực hiện; quán triệt kịp thời, đầy đủ các nội dung đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020 ngay từ tháng đầu năm.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung triển khai ngay những nội dung đã tạm dừng (hoãn) trong thời gian giãn cách xã hội bởi dịch Covid-19; quyết liệt trong việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch, Thường trực UBND tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ quy định; giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa XV, các kiến nghị sau giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Thường xuyên báo cáo, làm việc trực tiếp để tranh thủ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên Môi trường. Ngoài ra, Sở đã chủ động làm việc với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng... Tổ chức làm việc với các đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp để thống nhất phương án điều chỉnh thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai, từ đó tập trung làm hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện tiến hành bàn giao cho cấp huyện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch, Thường trực UBND tỉnh.

Với nhiều giải pháp hiệu quả trong 6 tháng đầu năm đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành như công tác kiểm kê đất đai tại các huyện, thành phố; sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 05 năm; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, nước đối với các dự án đầu tư thủy điện, các khai trường apatit... Thực hiện đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản đối với 03 điểm mỏ khoáng sản. Kiểm tra, xác minh, giải quyết các đơn thư khiếu nại của công dân không để tồn đọng, kéo dài. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết kịp thời các hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân.... Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ yêu cầu. 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 8/9 huyện, thành phố, thị xã. Trình thỏa thuận thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội huyện Bát Xát và Văn Bàn. Tham mưu thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đúng quy định trình UBND tỉnh giao đất cho 03 tổ chức, đạt 60%KH; cho 18 tổ chức thuê đất, đạt 45% KH; thu hồi đất của 16 tổ chức, đạt 100% KH; chuyển mục đích sử dụng đất cho 04 tổ chức, đạt 33,3% KH. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được quan tâm đẩy mạnh, 6 tháng đầu năm, cấp giấy cho tổ chức được 258 giấy, đạt 84,5%; cấp giấy cho hộ gia đình, cá nhân được 760 giấy, đạt 32%. Cấp giấy theo Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lào Cai ước thực hiện đến 30/6/2020 được 2.948 giấy, đạt 30% so với KH giao. Xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung bảng giá đất 05 năm, giai đoạn 2020-2024 của tỉnh Lào Cai.Tham mưu giải quyết vướng mắc trong việc giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức; công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã.

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được quản lý chặt chẽ việc khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản và các nguồn tài nguyên trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thẩm định, trình UBND tỉnh cấp 02 giấy phép khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng 08 mỏ khoáng sản; phê duyệt 02 Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; thu hồi 01 giấy phép khai thác khoáng sản; ban hành Quy định về điều chỉnh, bổ sung hệ số quy đổi số lượng quặng thành phẩm ra số lượng quặng nguyên khai. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh năm 2020. Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 04 điểm mỏ khoáng sản, trình phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 điểm mỏ khoáng sản và phê duyệt giá khởi điểm 02 lô quặng. Trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 06 mỏ khoáng sản (03 mỏ cát sỏi, 01 đất sét, 02 mỏ đá) với tổng số tiền là 13.480.040.118 đồng.

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường, tập trung hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu vực trọng điểm, các dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xây dựng Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025”. Tiếp nhận, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 11 báo cáo ĐTM đúng trình tự và quy định; trình chấp thuận điều chỉnh nội dung báo cáo ĐTM đối với 01 dự án; phê duyệt 02 Phương án cải tạo phục hồi môi trường với tổng số tiền kỹ quỹ cải tạo phục hồi môi trường là 632,266 triệu đồng. Tiếp nhận, thẩm định và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với 02 dự án. Các hoạt động kiểm tra, giám sát bám sát theo các vấn đề nổi cộm của tỉnh. Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của 21 cơ sở. Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2020 tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Theo đánh giá của Công ty Cổ phần môi trường đô thị, 6 tháng đầu năm 2020 tỷ lệ người dân phân loại rác ở thành phố Lào Cai đạt 85%; thị xã Sa Pa đạt 80%; thị trấn Bát Xát phân loại ổn định đạt 80-90%. Lấy và phân tích 60 mẫu nước sông Hồng và 09 mẫu nước mưa axit. Qua kết quả phân tích so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tập trung vào việc quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, nước dưới đất hợp lý, tiết kiệm theo hướng phân bổ hợp lý các nhu cầu cho phát triển. Trình UBND tỉnh cấp quyền khai thác, sử dung nước mặt cho 02 tổ chức; cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho 03 tổ chức; phê duyệt cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với 02 công trình thủy điện; cắm mốc chỉ giới an toàn đập thủy điện đối với 02 công trình thủy điện. Tham mưu cho UBND tỉnh văn bản hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày khí tượng thủy văn thế giới, tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2020. Hoàn thiện Dự  án “Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó Biến đổi khí hậu”, “Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu”, “Đánh giá khí hậu tỉnh Lào Cai”. Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư lắp đặt hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 6 tháng đầu năm, Sở đã tập trung vào việc thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, đặc biệt là kiểm tra việc chấp hành pháp về đất đai, khoáng sản, môi trường, nước đối với các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; việc sử dụng đất của các khai trường của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Qua kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức với số tiền là 16.000.000 đồng về hành vi chiếm đất; kiến nghị UBND tỉnh truy thu tiền sử dụng đất đối với 10 tổ chức có chênh lệch về thời điểm sử dụng đất với diện tích 513.653,7 m2 trong thời gian là 562 tháng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Bên cạnh kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Sở đã tập trung thực hiện có hiệu quả đối với một số nhiệm vụ đặc thù của ngành về lĩnh vực đất đai như: công tác kiểm kê đất đai, Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kiểm tra, rà soát tài sản hình thành trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất; Dự án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh”; Dự án Điều tra đánh giá tài nguyên đất: Đối với công tác điều tra đánh giá ô nhiễm đất; Dự án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như biên chế còn thiếu so với quy định và yêu cầu công việc nên có việc còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao; việc thay đổi địa giới hành chính theo Nghị Quyết số 767/NQ-UBTVQH 14 ngày 11/9/2019 Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (gọi tắt là Nghị quyết 767) gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; do tình hình dịch bệnh Covid-19 một số chỉ tiêu chưa đạt tiến độ được giao và kinh phí để triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ bị tạm giãn, hoãn một số nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp thực hiện đạt vượt trên 10% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV.

 

Tuyết Nhung

Tin khác
1 2 3 4 5  ...  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập