2. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
Lượt xem: 361

Trình tự thực hiện

Thời hạn giải quyết

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ

Địa điểm thực hiện

- Nộp hồ sơ qua hệ thống đăng ký trực tuyến; nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện tới.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tổ chức).
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; UBND xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại ủy ban nhân dân cấp xã.
(Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đãng ký đất đai (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai), nhận hồ sơ do ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến)

Phí, lệ phí (nếu có)

Không quy định

Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Luật Nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
Luật Phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2017;
Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đại, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở, có hiệu lực tù ngày 01/7/2014;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP- BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trường Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, có hiệu lực ngày 08/8/2016;
Quyết định số 118/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

 

 

Tin khác 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập