Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 1685

Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 kết thúc với sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành, tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Hệ thống văn bản của ngành tham mưu đã tạo sự thống nhất, chặt chẽ trong việc quản lý các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm, chú trọng, TTHC được cắt giảm theo lộ trình và công khai, minh bạch theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tác phong, lề lối làm việc được đổi mới. Chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên được thực hiện đúng quy định, tiết kiệm chi phí hành chính tạo phần kinh phí tăng thêm để động viên cán bộ, công nhân viên nhân các dịp lễ tết, khích lệ tinh thần làm việc của công chức, viên chức. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn đã nâng cao chất lượng, cũng như rút ngắn thời gian xử lý công việc; nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức.

Nhằm triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được quy định tại Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2021-2025, trong đó đề ra các mục tiêu với các nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của ngành trong giai đoạn tới.

Phấn đấu bảo đảm 100% quy định pháp luật được triển khai thực hiện ở đơn vị một cách nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả; những quy định không phù hợp, chồng chéo gây cản trở cho sự phát triển kinh tế - xã hội kịp thời được bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

Thủ tục hành chính được rà soát, công bố công khai, minh bạch bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức giải quyết TTHC đúng quy định, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC đạt trên 80% vào năm 2023 và trên 90% vào năm 2025; 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong giải quyết hồ sơ hành chính; 50% TTHC được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; 100% TTHC tiếp tục được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn còn dưới 5%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến đạt trên 30% trên tổng số TTHC đã nâng cấp lên DVC trực tuyến mức độ 3, 4.

Bộ máy của ngành tiếp tục được rà soát, kiện toàn hợp lý theo hướng tinh gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị được xác định phù hợp, thực hiện thông suốt, không chồng chéo, trùng lắp hay bỏ sót nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước.

Cơ cấu, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức của ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá phân loại công chức, viên chức (CCVC) theo hướng dân chủ công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đảm bảo 100% CCVC được kiểm tra công vụ gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ.

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công. 100% các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính.

Đến năm 2025, trên 90% hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). Hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, sâu rộng, an toàn, bảo mật; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, từng bước hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ; thúc đẩy cải cách hành chính, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trong nhiều lĩnh vực của ngành phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Sở tập trung thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Một là, đề cao vai trò, trách nhiệm; xây dựng, ban hành Quy định chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính.

Hai là, xây dựng cơ chế kiểm soát việc chấp hành, thực thi các văn bản pháp luật của các phòng, đơn vị và CCVC nhằm phát huy tính hiệu lực của văn bản pháp luật trong thực tế; theo dõi, đánh giá những tác động của văn bản pháp luật đến các hoạt động của Sở để kiến nghị hoàn thiện hệ thống các quy định của pháp luật. Nghiên cứu, khảo sát, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là những chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế công nghiệp.

Ba là, rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC; xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC để giảm chi phí tuân thủ TTHC. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho việc quản lý nhà nước về Tài nguyên và môi trường.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Bản tin Tài nguyên và môi trường. Tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Tổ chức giao ban chuyên đề về công tác cải cách hành chính để kịp thời tìm ra những mô hình, cách làm hay để nhân rộng hoặc kịp thời khắc phục những tồn tại trong tổ chức thực hiện.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

Năm là, xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp theo hướng xác định rõ trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm phối hợp giữa các phòng, đơn vị, cá nhân trong thực hiện CCHC.

Sáu là, xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công tác của CCVC theo kết quả, thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức. Chú trọng thành tích, công trạng, kết quả công tác của CCVC, coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của CCVC. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ CBCC làm công tác CCHC tại Bộ phận “một cửa”. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với các cán bộ làm công tác CCHC theo quy định.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đạt được những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025, Sở luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đồng thời, đặc biệt coi trọng việc nâng cao trình độ, trách nhiệm của đội ngũ CCVC có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để đáp ứng được công việc do yêu cầu đổi mới từ thực tiễn đề ra.

Theo Bản tin TNMT.

Tin khác
1 2 3 4 5  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 593
  • Trong tuần: 5,980
  • Tất cả: 2,322,626
Đăng nhập