Danh bạ thư điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai Năm 2021
Lượt xem: 251

Danh bạ thư điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai Năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường

contact-stnmt@laocai.gov.vn

I

Các phòng thuộc Sở

 

1

Văn phòng Sở

vanphong-stnmt@laocai.gov.vn

2

Phòng Kế hoạch

kehoach-stnmt@laocai.gov.vn

3

Phòng khoáng sản

khoangsan-stnmt@laocai.gov.vn

4

Phòng tài nguyên nước

tnnuockttv-stnmt@laocai.gov.vn

5

Thanh tra Sở

thanhtra-stnmt@laocai.gov.vn

II

Các đơn vị trực thuộc Sở

1

Chi cục quản lý đất đai                                                                                             tainguyendat-stnmt@laocai.gov.vn

2

Chi cục Bảo vệ Môi trường                                                                                      chicucbvmt-stnmt@laocai.gov.vn

3

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

vanphongdkd-stnmt@laocai.gov.vn

4

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

ttkythuat-stnmt@laocai.gov.vn

5

Trung tâm quan trắc môi trường

ttqt-stnmt@laocai.gov.vn

III

Các cá nhân

1

Hồ Cao Khải

Giám đốc sở

hckhai-stnmt@laocai.gov.vn

2

Phạm Bình Minh

Phó giám đốc sở

pbminh-stnmt@laocai.gov.vn

3

Vũ Đình Thủy

Phó giám đốc sở

thuyvd-stnmt@laocai.gov.vn

4

Nguyễn Thị Vi Huế

Phó giám đốc sở

ntvhue-stnmt@laocai.gov.vn

5

Lê Hữu Minh

Văn Phòng Sở

lhminh-stnmt@laocai.gov.vn

6

Phạm Thị Duyến

Văn Phòng Sở

duyenpt-stnmt@laocai.gov.vn

7

Hoàng Thúy Trường

Văn Phòng Sở

truonght-stnmt@laocai.gov.vn

8

Trần Thị Tuyết Nhung

Văn Phòng Sở

nhungttt-stnmt@laocai.gov.vn

9

Vũ Kim Chi

Văn Phòng Sở

chivk-stnmt@laocai.gov.vn

10

Bùi Thị Loan

Phòng kế hoạch

loanbt-stnmt@laocai.gov.vn

11

Nguyễn Thanh Bình

Phòng kế hoạch

binhnt-stnmt@laocai.gov.vn

12

Phạm Thị Ngọc

Phòng kế hoạch

ngocpt-stnmt@laocai.gov.vn

13

Trần Thị Bình

Phòng kế hoạch

binhtt-stnmt@laocai.gov.vn

14

Đào Thuý Mai

Phòng kế hoạch

dtmai-stnmt@laocai.gov.vn

15

An Minh Thúy

Phòng kế hoạch

amthuy-stnmt@laocai.gov.vn

16

Hoàng Minh Khuyên

Phòng kế hoạch

khuyenhm-stnmt@laocai.gov.vn

17

Nguyễn Trọng Chiến

Phòng khoáng sản

chiennt-stnmt@laocai.gov.vn

18

Phan Thị Linh

Phòng khoáng sản

linhpt-stnmt@laocai.gov.vn

19

Vương Thị Ken

Phòng khoáng sản

kenvt-stnmt@laocai.gov.vn

20

Nguyễn Duy Hùng

Phòng TN nước

hungnd-stnmt@laocai.gov.vn

21

Nguyễn Hữu Bảo

Phòng TN nước

baonh-stnmt@laocai.gov.vn

22

Nguyễn Quốc Việt

Phòng TN nước

vietnq-stnmt@laocai.gov.vn

23

Đặng Lê Na

Phòng TN nước

nadl-stnmt@laocai.gov.vn

24

Phạm Thành Chung

Phòng Thanh tra

chungpt-stnmt@laocai.gov.vn

25

Đặng Mạnh Dẫn

Phòng Thanh tra

dandm-stnmt@laocai.gov.vn

26

Phạm Văn Hải

Phòng Thanh tra

haipv-stnmt@laocai.gov.vn

27

Đồng Văn Lý

Phòng Thanh tra

lydv-stnmt@laocai.gov.vn

28

Vũ Văn Tĩnh

Phòng Thanh tra

vvtinh-stnmt@laocai.gov.vn

29

Phùng Minh Ngọc

Phòng Thanh tra

ngocpm-stnmt@laocai.gov.vn

30

Nguyễn Thanh Sơn

Phòng Thanh tra

ntson-stnmt@laocai.gov.vn

31

Lưu Đức Cường

Chi cục bảo vệ môi trường

cuongld-stnmt@laocai.gov.vn

32

Ngô Thị Liên Anh

Chi cục bảo vệ môi trường

anhnl-stnmt@laocai.gov.vn

33

Hoàng Thu phong

Chi cục bảo vệ môi trường

htphong-stnmt@laocai.gov.vn

34

Lê Anh Tuấn

Chi cục bảo vệ môi trường

tuanla-stnmt@laocai.gov.vn

35

Lê Hồng Khanh

Chi cục bảo vệ môi trường

khanhlh-stnmt@laocai.gov.vn

36

Nguyễn Thị Hường

Chi cục bảo vệ môi trường

huongnt-stnmt@laocai.gov.vn

37

Nguyễn Thị Phương

Chi cục bảo vệ môi trường

phuongnt-stnmt@laocai.gov.vn

38

Phạm Thị Thu Hương

Chi cục bảo vệ môi trường

huongptt-stnmt@laocai.gov.vn

39

Đặng Vũ Hiệp

Chi cục bảo vệ môi trường

hiepdv-stnmt@laocai.gov.vn

40

Trịnh Thị Thanh Tuyền

Chi cục bảo vệ môi trường

ttttuyen-stnmt@laocai.gov.vn

41

Phạm Văn Hải

Chi cục bảo vệ môi trường

pvhai-stnmt@laocai.gov.vn

42

Kiều Duy Đô

Chi cục quản lý Đất đai

dokd-stnmt@laocai.gov.vn

43

Phạm Văn Quân

Chi cục quản lý Đất đai

quanpv-stnmt@laocai.gov.vn

44

Hoàng Thượng Hải

Chi cục quản lý Đất đai

haiht-stnmt@laocai.gov.vn

45

Hoàng Đức Sơn

Chi cục quản lý Đất đai

sonhd-stnmt@laocai.gov.vn

46

Lê Vũ Thắng

Chi cục quản lý Đất đai

lvthang-stnmt@laocai.gov.vn

47

Nguyễn Phước Toàn

Chi cục quản lý Đất đai

nptoan-stnmt@laocai.gov.vn

48

Trịnh Đức Anh

Chi cục quản lý Đất đai

anhtd-stnmt@laocai.gov.vn

49

Tần Trung Kiên

Chi cục quản lý Đất đai

ttkien-stnmt@laocai.gov.vn

50

Nguyễn Thị Kim Nguyệt

Chi cục quản lý Đất đai

nguyetntk-stnmt@laocai.gov.vn

51

Lê Hải An

Trung tâm Quan trắc Môi trường

anlh-stnmt@laocai.gov.vn

52

Vũ Văn Thuấn

Trung tâm Quan trắc Môi trường

thuanvv-stnmt@laocai.gov.vn

53

Phạm Phúc Toàn

Trung tâm Quan trắc Môi trường

toanpp-stnmt@laocai.gov.vn

54

Nguyễn Anh Tuấn

Trung tâm Quan trắc Môi trường

tuanna-stnmt@laocai.gov.vn

55

Nguyễn Phương Thảo

Trung tâm Quan trắc Môi trường

thaonp-stnmt@laocai.gov.vn

56

Vũ Văn Quân

Trung tâm Quan trắc Môi trường

quanvv-stnmt@laocai.gov.vn

57

Đào Mạnh Quyết

Trung tâm Quan trắc Môi trường

quyetdm-stnmt@laocai.gov.vn

58

Cao Văn Long

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

longcv-stnmt@laocai.gov.vn

59

Vũ Tiến Mạnh

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

manhvt-stnmt@laocai.gov.vn

60

Bùi Văn Đại

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

daibv-stnmt@laocai.gov.vn

61

Bùi Thị Kim Phượng

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

phuongbtk-stnmt@laocai.gov.vn

62

Hoàng Hữu Hưng

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

hunghh-stnmt@laocai.gov.vn

63

Lê Xuân Thảo

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

thaolx-stnmt@laocai.gov.vn

64

Nguyễn Văn Hoa

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

hoanv-stnmt@laocai.gov.vn

65

Trần Thị Kim Huế

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

huettk-stnmt@laocai.gov.vn

66

Phạm Trung Kiên

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

ptkien-stnmt@laocai.gov.vn

67

Nguyễn Thị Bưởi

Văn phòng đăng ký đất đai

buoint-stnmt@laocai.gov.vn

68

Hoàng Đức long

Văn phòng đăng ký đất đai

hdlong-stnmt@laocai.gov.vn

69

Hoàng Thị Kim Oanh

Văn phòng đăng ký đất đai

oanhhtk-stnmt@laocai.gov.vn

70

Vũ Oanh Ca

Văn phòng đăng ký đất đai

cavto-stnmt@laocai.gov.vn

71

Nguyễn Thị Tố Nga

Văn phòng đăng ký đất đai

nttnga-stnmt@laocai.gov.vn

72

Nguyễn Kim Hoàn

Văn phòng đăng ký đất đai

hoannk-stnmt@laocai.gov.vn

73

Nguyễn Thị Thúy Thanh

Văn phòng đăng ký đất đai

nttthanh-stnmt@laocai.gov.vn

74

Bùi Anh Tuấn

Văn phòng đăng ký đất đai

tuanba-stnmt@laocai.gov.vn

75

Lê Anh Quyền

Văn phòng đăng ký đất đai

quyenla-stnmt@laocai.gov.vn

76

Phạm Vinh Hạnh

Văn phòng đăng ký đất đai

hanhpv-stnmt@laocai.gov.vn

77

Trần Thu Hiền

Văn phòng đăng ký đất đai

tthien-stnmt@laocai.gov.vn

78

Nguyễn Xuân Sơn

Văn phòng đăng ký đất đai

sonnx-stnmt@laocai.gov.vn

79

Đỗ Thị Thùy Linh

Văn phòng đăng ký đất đai

dttlinh-stnmt@laocai.gov.vn

80

Phạm Ngọc Mai

Văn phòng đăng ký đất đai

maipn-stnmt@laocai.gov.vn

81

Hoàng Trung Dũng

Văn phòng đăng ký đất đai

dunghtr-stnmt@laocai.gov.vn

82

Phan Thị Xuân Ngọc

Văn phòng đăng ký đất đai

ngocptx-stnmt@laocai.gov.vn

83

Trần Mạnh Hiển

Văn phòng đăng ký đất đai

tmhien-stnmt@laocai.gov.vn

84

Mai Thị Kim Oanh

Văn phòng đăng ký đất đai

mtkoanh-stnmt@laocai.gov.vn

85

Nguyễn Mạnh Chiến

Văn phòng đăng ký đất đai

chiennm-stnmt@laocai.gov.vn

86

Nguyễn Thị Loan

Văn phòng đăng ký đất đai

ntloan-stnmt@laocai.gov.vn

87

Thền Minh Thái

Văn phòng đăng ký đất đai

thaitm-stnmt@laocai.gov.vn

88

Nguyễn Thị Dũng

Văn phòng đăng ký đất đai

ntdung-stnmt@laocai.gov.vn

89

Nguyễn Văn Huấn

Văn phòng đăng ký đất đai

nvhuan-stnmt@laocai.gov.vn

90

Ngô Hiến Chương

Văn phòng đăng ký đất đai

nhchuong-stnmt@laocai.gov.vn

91

Ngô Minh Đức

Văn phòng đăng ký đất đai

ducnm-stnmt@laocai.gov.vn

92

Phạm Xuân Thắng

Văn phòng đăng ký đất đai

thangpx-stnmt@laocai.gov.vn

93

Ngô Văn Lịch

Văn phòng đăng ký đất đai

nvlich-stnmt@laocai.gov.vn

94

Ngô Văn Bàng

Văn phòng đăng ký đất đai

nvbang-stnmt@laocai.gov.vn

95

Trần Phương Dung

Văn phòng đăng ký đất đai

dungtp-stnmt@laocai.gov.vn
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 841
  • Trong tuần: 11,448
  • Tất cả: 2,411,344
Đăng nhập