Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 3845

Chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện các tác nghiệp về chuyên môn kỹ thuật (lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên, đo đạc và bản đồ, công nghệ môi trường...theo sự phân công của Sở) để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm và thực hiện các hoạt động có thu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch công tác dài hạn, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính; Lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính.

3. Đo đạc, thành lập các loại bản đồ địa hình.

4. Thành lập các loại bản đồ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

5. Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, xây dựng hệ thống điểm tọa độ địa chính (từ cấp 1 trở xuống), lưới độ cao Nhà nước (từ hạng IV trở xuống).

6. Lập hồ sơ thửa đất và xác định ranh giới sử dụng đất trên thực địa cho các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký đất đai.

7. Tư vấn kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng công trình đo đạc thành lập bản đồ địa chính, bản đồ chuyên ngành vè hệ thống điểm tọa độ địa chính (từ cấp 1 trở xuống), lưới độ cao Nhà nước (từ hạng IV trở xuống).

8. Điều tra hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất định kỳ theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

10. Điều tra thu thập các số liệu, tài liệu về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

11. Thực hiện công tác điều tra phân hạng đất.

12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

14. Quản lý tài sản, tài chính của cơ quan; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

 

Giám đốc: Cao Văn Long

Điện thoại : 0203 824563

Tin khác 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 10,824
  • Tất cả: 2,410,720
Đăng nhập