Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 4844

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Lào Cai được quy định trong Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 13/9/2010 của UBND tỉnh Lào Cai

Chức năng

Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai; thực hiện việc quan trắc, phân tích môi trường nhằm kiểm soát ô nhiễm, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước  về bảo vệ môi trường; lập báo cáo hiện trạng môi trường trên địa  bàn tỉnh Lào Cai, truyền thông về môi trường; tư vấn chuyển giao công nghệ môi trường. Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.  

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện việc Quan trắc, phân tích môi trường; quan trắc mưa axit, phân tích mẫu nước, khoáng sản, môi trường theo sự chỉ đạo của Chi cục Bảo vệ môi trường;

2. Kiển soát ô nhiễm môi trường, dự báo diễn biến chất lượng môi trường; tổng hợp, xử lý số liệu, phân tích đánh giá hiện trạng môi trường hàng năm, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về môi trường, đề xuất kiến nghị các phương án, giải pháp phòng ngừa, xử lý, giảm  thiểu ô nhiễm môi trường với cấp có thẩm quyền;

3. Đo đạc các thông số môi trường phục vụ thanh tra chuyên ngành môi trường trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;

4. Tham gia công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ môi trường cho cán bộ cơ sở; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công đồng về bảo vệ môi trường;

5. Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư hoạt động ảnh hưởng đến môi trường; lập báo cáo giám sát về môi trường sau thẩm định, lập dự án xử lý chất thải, phương án phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;

6. Tư vấn đo đạc các thông số môi trường. Thực hiện các chương trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường theo nội dung các nhiệm vụ được giao;

7. Tư vấn triển khai công nghệ tiên tiến vào việc đo đạc, phân tích đánh giá và xử lý ô nhiễm;

8. Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật;

9. Chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường cho các đối tượng có nhu cầu;

10. Quản lý tài sản, tài chính của cơ quan; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

 

Giám đốc thường trực: Lê Hải An

Điện thoại : 0203 825127

 

Tin khác 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập