Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018
Lượt xem: 818

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

 

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 15/01/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy chế tiếp công dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai thông báo:

1.       Lịch tiếp công dân

a. Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

            Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với giám đốc Sở.

            b. Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần. Trường hợp vào ngày tiếp công dân mà cán bộ được phân công tiếp dân đi công tác thì Chánh Thanh tra Sở tiếp công dân hoặc bố trí cán bộ khác thay thế.

            Khi Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở yêu cầu, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, ban chuyên môn cùng tiếp công dân thì những người này có trách nhiệm cùng dự.

2.       Thời gian tiếp công dân

Mùa hè:            Buổi sáng:  Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

                        Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Mùa đông:         Buổi sáng:  Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút

                        Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

3.       Địa điểm tiếp công dân

Phòng tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, khối 7, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và công dân biết để thuận tiện trong liên hệ./.


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2018 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

(Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018)

 

Ngày tháng tiếp dân

Lãnh đạo Sở tiếp dân

Thành phần tham dự

Nội dung tiếp công dân

Thời gian tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

 

 

15/01/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h30- 12h00'

- Chiều: Từ 13h00- 16h30’

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/02/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h30’ - 12h00'

- Chiều: Từ 13h00- 16h30’

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/03/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h30’ - 12h00'

- Chiều: Từ 13h00- 16h30’

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/4/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h00’ - 11h30'

- Chiều: Từ 13h30- 17h00'

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/5/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h00’ - 11h30'

- Chiều: Từ 13h30- 17h00'

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/6/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h00’ - 11h30'

- Chiều: Từ 13h30- 17h00'

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/7/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc bản đồ.

- Sáng: Từ 7h00’ - 11h30'

- Chiều: Từ 13h30- 17h00'

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/8/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h00’ - 11h30'

- Chiều: Từ 13h30- 17h00'

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/9/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h00’ - 11h30'

- Chiều: Từ 13h30- 17h00'

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/10/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h30’ - 12h00'

- Chiều: Từ 13h00- 16h30’

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/11/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h30’ - 12h00'

- Chiều: Từ 13h00- 16h30’

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15/12/2018

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền

Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng, đơn vị có liên quan đến sự việc.

Các nội dung trong lĩnh vực Đất đai, Khoáng sản, Môi trường, TN Nước, Đo đạc, bản đồ.

- Sáng: Từ 7h30’ - 12h00'

- Chiều: Từ 13h00- 16h30’

Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 5, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

Ghi chú: Thanh tra Sở cử cán bộ tiếp công dân tất cả các ngày làm việc trong giờ hành chính


Văn phòng Sở. 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 202
  • Trong tuần: 6,460
  • Tất cả: 2,417,976
Đăng nhập