Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Lượt xem: 176

Ngày 01/02, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2023; bãi bỏ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước về lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và công khai thông tin trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; điều tra cơ bản tài nguyên nước; trồng bù diện tích rừng bị mất và đóng góp kinh phí cho bảo vệ, phát triển rừng; chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; đăng ký, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thăm dò, khai thác nước dưới đất; tổ chức lưu vực sông và việc điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông.

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP bao gồm 05 chương, 51 điều, cụ thể như sau: Chương I - Quy định chung (gồm 5 điều, từ Điều 1 đến Điều 5): Chương này quy định những nội dung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1); Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước (Điều 2); Công khai thông tin (Điều 3); Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước (Điều 4); Tổ chức lưu vực sông (Điều 5).

Chương II - Điều tra cơ bản tài nguyên nước (gồm 7 điều, từ Điều 6 đến Điều 12): Chương này quy định những nội dung về trách nhiệm thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước (Điều 6); Kiểm kê tài nguyên nước (Điều 7); Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (Điều 8); Quan trắc tài nguyên nước (Điều 9); Xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng và các tác hại khác do nước gây ra (Điều 10); Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước (Điều 11); Báo cáo sử dụng tài nguyên nước (Điều 12).

Chương III - Bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước (gồm 26 điều, từ Điều 13 đến Điều 42).

Chương IV - Điều phối, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông (gồm 5 Điều, từ Điều 44 đến Điều 48): Chương này quy định những nội dung về: Các hoạt động trên lưu vực sông cần điều phối, giám sát (Điều 44); Nội dung, yêu cầu đối với hoạt động điều phối, giám sát trên lưu vực sông (Điều 45); Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 46); Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 47); Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Điều 48).

Chương V - Điều khoản thi hành (gồm 3 Điều, từ Điều 49 đến Điều 51): Chương này quy định những nội dung về: Sửa đổi bổ sung một số quy định về tài nguyên nước, bãi bỏ quy định của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (Điều 49); Điều khoản chuyển tiếp (Điều 50); Điều khoản thi hành (Điều 51).

Chi tiết xem tại đây: http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=laws&op=Tai-nguyen-nuoc/Nghi-dinh-so-02-2023-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Tai-nguyen-nuoc

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ...  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập