Học tập và làm theo Bác sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2020-2025
Lượt xem: 277

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt, học tập, làm theo giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ góp phần vô cùng quan trọng vào việc triển khai thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, trên cơ sở đó thực hiện thành công công cuộc đổi mới và tiến tới hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp của Hồ Chí Minh.

  Nhận thức sâu sắc được ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy cấp trên xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong cả nhiệm kỳ và hằng năm, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện cho từng thời gian cụ thể.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy lồng ghép vào Chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy và Chương trình công tác trọng tâm của Sở làm căn cứ để các phòng, đơn vị triển khai thực hiện. Đây cũng là một tiêu chí thi đua phát động trong toàn ngành nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.

Các chi bộ, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể đã nghiêm túc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ, họp chuyên môn, họp triển khai thực hiện nhiệm vụ có nền nếp. Trong các kỳ sinh hoạt đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy với những nội dung cụ thể theo kế hoạch của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đăng ký, xây dựng. Qua đó, các chi bộ, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã phát hiện, biểu dương những mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đề nghị Đảng ủy Sở ghi vào sổ ghi danh.

Những việc làm trên có tác động tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đến tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm qua, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Việc tổ chức học tập chuyên đề được Đảng ủy Sở đặc biệt chú trọng, triển khai thực hiện hiệu quả. Hàng tháng, căn cứ vào hướng dẫn tuyên truyền của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở đã đăng tải các tài liệu tuyên truyền lên Cổng thông tin điện tử của Sở, hướng dẫn các chi bộ tổ chức tuyên truyền trong toàn thể công chức, viên chức. Giao Bí thư Chi bộ tuyên truyền miệng về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, chú trọng những vấn đề mới, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để cung cấp những thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, cảch giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tổ chức triển khai học tập Chuyên đề với nội dung năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập tập trung tại trụ sở cơ quan về nghe nói chuyên đề nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); học tập trực tuyến Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” cho 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng đã giúp Đảng ủy Sở, cấp ủy chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Sở đã tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện và ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu mới của Chỉ thị số 05-CT/TW và sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Nội dung chuẩn mực được niêm yết nơi dễ nhìn thấy để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo. Thông qua việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tinh thần thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc...

Các chi bộ, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã nghiêm túc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ, họp chuyên môn, họp triển khai thực hiện nhiệm vụ có nền nếp. Trong các kỳ sinh hoạt đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy với những nội dung cụ thể theo kế hoạch của từng đảng viên, công chức, viên chức đã đăng ký, xây dựng.

Những việc làm trên có tác động tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đến tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm qua, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Việc thực hiện cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII được Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm túc. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký và thực hiện tốt bản cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và vị trí công tác, trách nhiệm được giao của cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thường xuyên đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác theo quy định. Hằng năm, Đảng ủy Sở đều đạt 20% đảng viên được đánh giá, phân xếp loại chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy, cấp ủy chi bộ đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định 368-QĐ/TU vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; quán triệt, triển khai Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của BCH Trung ương Đảng quy định về “Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Sở đã ban hành Chương trình và thực hiện kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với 04 lượt Chi bộ, 03 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các Chi bộ cơ bản triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ chuyên môn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành tốt chế độ sinh hoạt Đảng.

Đảng ủy Sở đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trong các kỳ sinh hoạt, họp của chi bộ, cơ quan, đơn vị, tạo động lực phấn đấu cho mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, CCVC về những tấm gương sáng, có nhiều thành tích trong công tác, học tập và rèn luyện theo Bác, tạo sự lan tỏa trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, nhất là các hoạt động của Đoàn thanh niên, qua đó giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái... Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng hiệu quả công tác và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thực sự gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác.

Để có thể học và làm theo Bác hiệu quả và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng đã chỉ ra về học tập, làm theo Bác thì mỗi tập thể, cán bộ, đảng viên luôn phải không ngừng nghiên cứu, thấm nhuần, tận tâm, nhiệt huyết áp dụng những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng cả trái tim chân thành trước mỗi sự việc cụ thể.

Theo Bản tin Tài nguyên và Môi trường.

Tin khác
1 2  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập