Nhìn lại 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 429

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.  

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII trong Đảng bộ Sở Tài nguyên Môi trường đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ thể, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn ngành; ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lối sống của các cán bộ, đảng viên; tạo ra những chuyến biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm tồn tại nhiều năm: Đó là tinh thần đoàn kết, không khí dân chủ, ít còn phát sinh biểu hiện tư tưởng, cán bộ đảng viên đều có ý thức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực học tập nâng cao trình độ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp cách mạng chung. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội như công tác từ thiện, hiến máu nhân đạo…100% cán bộ đảng viên đều đạt gia đình văn hóa, xếp loại đảng viên 05 năm 2016-2020 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Dưới đây là một số kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng trong toàn hệ thống chính trị.

Hai là, việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tập trung vào học tập toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghe nói chuyên đề nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Ba là, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thực sự góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy lồng ghép vào Chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy và Chương trình công tác trọng tâm của Sở làm căn cứ để các phòng, đơn vị triển khai thực hiện. Đây cũng là một tiêu chí thi đua phát động trong toàn ngành nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Từ trong thực tiễn, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu.

Năm là, việc cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương (nhất là với người đứng đầu, lãnh đạo trong cấp uỷ) được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng đạo đức, văn minh. Hiệu quả của việc nêu gương mang lại những tác động lớn, góp phần tạo ra những đột phá trong việc thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ vừa qua, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, khẳng định chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và vị trí công tác, trách nhiệm được giao của cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Sáu là, Đảng ủy Sở đã tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện và ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu mới của Chỉ thị số 05-CT/TW và sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Nội dung chuẩn mực được niêm yết nơi dễ nhìn thấy để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo. Thông qua việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tinh thần thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc... Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường sự minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản lý; chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý... qua đó góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Bảy là, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, bài bản; kịp thời phát hiện, làm rõ những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; phát hiện, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình; qua đó, có tác dụng cổ vũ, khích lệ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Trong 5 năm, Đảng ủy Sở đã tiến hành kiểm tra 03 tổ chức đảng và 07 đảng viên; giám sát 04 chi bộ và 09 đảng viên; UBKT Đảng ủy Sở giám sát 04 tổ chức đảng và 07 đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 08-QĐ/TU và Quy định số 28-QĐ/TU. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ràng, biểu dương những mặt mạnh, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục đáp ứng được yêu cầu kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra.

Tám là, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc. Trong các kỳ sinh hoạt đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy với những nội dung cụ thể theo kế hoạch của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đăng ký, xây dựng. Qua đó, các chi bộ, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã phát hiện, biểu dương những mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đề nghị Đảng ủy Sở ghi vào sổ ghi danh. Từ năm 2016 đến nay, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở đã tổ chức 64 buổi sinh hoạt chuyên đề với các nội dung chủ yếu là bàn giải pháp nâng cao hiệu quả chuyên môn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm trên có tác động tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đến tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm qua, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Chín là, việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động thực hiện hằng năm, chỉ ra được các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ Sở nhân rộng, biểu dương, ghi danh các điển hình tiên tiến được 4 tập thể và 8 cá nhân.

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong việc học tập và làm theo Bác trong 05 năm qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào tư tưởng, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên. Thấm  nhuần lời dạy của Bác: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./. 

Phạm Bình Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

Tin khác
1 2  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập