Văn phòng Đăng ký đất đai đoàn kết, sáng tạo vì sự phát triển của ngành Tài nguyên môi trường
Lượt xem: 354

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Lào Cai, trong những năm qua Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai đã nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo không ngừng vì sự phát triển chung của ngành TNMT.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở tiền thân là  Bộ phận Quản lý đất đô thị năm 2001 (thuộc Sở Địa chính), năm 2015 được kiện toàn, đổi tên thành Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai với chức năng, nhiêm vụ là thực hiện đăng ký, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai; trích đo, trích lục, quản lý, khai thác và cung cấp dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính…., giúp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai. Những ngày đầu thành lập Bộ phận chỉ có 5 cán bộ kiêm nhiệm, do vậy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng công việc nhiều, con người ít, làm việc trong môi trường nhạy cảm, áp lực lớn, tài liệu, số liệu còn rất hạn chế, công cụ làm việc thủ công.... Năm 2015, với sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, bộ máy Văn phòng Đăng ký đất đai đã nhanh chóng được kiện toàn với 4 phòng chuyên môn và 9 chi nhánh thuộc 9 huyện, thành phố với tổng số 69 viên chức. Công tác tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất được thay đổi mang tính đột phá phải kể đến là việc kiện toàn, đổi tên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn phòng Đăng ký đất đai và chuyển giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai (còn gọi là Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp), được UBND tỉnh xác định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật;chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Năm 2019, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường sáp nhập vào Văn phòng Đăng ký đất đai theo Quyết định số 4282/QĐ-UBND ngày 27/12/2018, trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tổ chức thực đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất; thống kê, kiếm kê đất đai; xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính, thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc pham vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin, kỹ thuật chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Năm 2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố giải thể theo Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai. Hiện nay, tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai gồm có Ban Giám đốc, 4 phòng chuyên môn và 08 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã.

Quá trình phát triển của đơn vị luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực học hỏi, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, viên chức. Từ chỗ sử dụng công cụ làm việc thủ công, tài liệu hạn chế, cán bộ, viên chức luôn trau dồi kiến thức, cập nhật, nắm chắc văn bản quản lý nhà nước, tham mưu thực hiện thủ tục, trình tự đăng ký đất.  Đơn vị đã tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức đang quản lý và sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNMT ngày 04/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 07/2007/QH 12 của Quốc hội; Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai...

Giai đoạn từ 2001 đến 2006, đã tham mưu giao đất cho  578 tổ chức, cho thuê đất 710 tổ chức, thu hồi đất 600 tổ chức, cấp 579 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và 5.757 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở đô thị.

Giai đoạn 2006 đến 2014, đã tham mưu cấp 6.538 giấy chứng nhận cho các tổ chức, thực hiện công tác đăng ký biến động đất đai thường xuyên, làm tốt công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các huyện, thành phố;  tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Lào Cai ban bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai ở cả 3 cấp xã, huyện, tỉnh, thường xuyên rà soát, cập nhật bộ thủ tục hành chính khi có văn bản quy phạm pháp luật thay đổi, bổ sung; áp dụng thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đảm bảo thời gian theo quy định của bộ thủ tục hành chính; tham mưu trả lời câu hỏi của công dân qua cổng thông tin điện tử đối với lĩnh vực được giao, đảm bảo nhanh gọn, chất lượng, hạn chế bức xúc của Nhân dân tránh xảy ra khiếu kiện; tham gia thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai...

Từ năm 2015 đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tích cực tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Chi nhánh, phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, trích lục, trính đo địa chính để thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận đúng quy trình, quy phạm; cung cấp thông tin hồ sơ địa chính cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo thời gian theo quy định; hạn chế hồ sơ chậm muộn trong tỷ lệ cho phép. Thường xuyên đổi mới công tác lãnh chỉ đạo của Văn phòng tỉnh và các Chi nhánh, tuyên truyền, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; đổi mới phương thức làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch và thường xuyên để xảy ra tình trạng chậm muộn hồ sơ trong giải quyết TTHC. Tổ pháp chế tăng cường giám sát, kiểm tra các phòng, Chi nhánh nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên hướng dẫn các Chi nhánh về chuyên môn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Chi nhánh trong quá trình thực thực hiện nhiệm vụ. Đưa công tác cải cách hành chính đi vào nề nếp có chiều sâu. Đã thực hịên thủ tục cấp 12.523 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức; 35.970 giấy cho các hộ gia đình, cá nhân; Đăng ký giao dịch bảo đảm 85.720 lượt hồ sơ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhân, đăng ký biến động về đất đai đất đai 155.952 hồ sơ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Việc thực hiện Văn phòng đăng ký đất đai một cấp hoạt động rất hiệu quả, bảo đảm yêu cầu về sự thống nhất của hồ sơ địa chính trên địa bàn toàn tỉnh, công tác cấp giấy chứng nhận thực hiện đồng bộ theo đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được kiểm tra chặt chẽ. Thực hiện tốt nhiệm vụ lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ địa chính, đồng bộ hoá, khai thác dữ liệu đất đai, thống kê, kiểm kê đất định kỳ, lập, chỉnh lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính...

Tham mưu ng dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành; các tác nghiệp trong quản lý hành chính thực hiện trên môi trường mạng; đẩy mạnh các hình thức giao dịch điện tử; sử dụng văn bản, chữ ký điện tử; ứng dụng Công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành. Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên phần mềm VNPT-iGate của UBND tỉnh, hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện liên thông thanh toán kết quả giải quyết TTHC bằng biên lai điện tử và triển khai thanh toán trực tuyến trên công dịch vụ hành chính công của tỉnh và Quốc gia. Thực hiện tốt công tác Quản trị hệ thống mạng nội bộ, duy trì, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và các phần mềm dùng chung; quản trị cổng thông tin điện tử và hệ thống một cửa điện tử của Sở. Thực hiện các nội dung theo Chương trình, Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025.

Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thành xây dựng 41 quy trình giải quyết TTHC điện tử trên phần mềm hệ thống thông tin đất đai (VBDLIS), trong đó 32 quy trình TTHC về đất đai, 09 quy trình về giao dịch bảo đảm; Phối hợp thực hiện kết nối liên thông phần mềm một cửa điện tử (VNPT-iGate) với phần mềm hệ thống thông tin đất. Triển khai quản lý, vận hành CSDL địa chính trên hệ thống phần mềm VBDLIS, đảm bảo toàn bộ quy trình giải quyết TTHC được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Hệ thống CSDL đất đai ngày một chuẩn hoá, hoàn chỉnh, đưa vào quản lý vận hành, giải quyết TTHC liên thông trên môi trường điện tử đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Quá trình từ khi thành lập kể từ tiền thân là Bộ phận Quản lý đất đô thị có 5 cán bộ đến nay Văn phòng đăng ký đất đai đã có 90 viên chức và 51 lao động hợp đồng, là đơn vị tự chủ chi thường xuyên từ năm 2021, đơn vị đang từng bước trưởng thành vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn ngành. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, viên chức luôn cố gắng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, có tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công tác của đơn vị; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc; có tinh thần đoàn kết, vượt khó; kỹ năng xử lý công việc ngày càng được nâng cao.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ tự đảm bảo chi thường xuyên của Văn phòng Đăng ký đất đai cơ bản đã ổn định, cùng với được sự quan tâm của UBND tỉnh, sự chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Sở Tài nguyên Môi trường trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nhu cầu đã phần nào góp phần ổn định, tăng nguồn thu, hỗ trợ thu nhập cho cán bộ viên chức, người lao động. Thu nhập tăng thêm ngoài lương và các khoản đóng góp theo lương trong năm 2022 bình quân là: 3.000.000.đ/ người/ tháng. Tăng so với năm 2021 là 1.000.000đ/ người/ tháng.

Mặc dù có nhiều khó khăn thách thức trong công việc, nhưng bằng sự quyết tâm đồng lòng của Lãnh đạo và viên chức, người lao động, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Kết quả: Đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 8 năm liền từ 2008 -2015, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2009, 2010 và 2014. Từ năm 2019-2022 đạt Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, đơn vị sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, góp phần xứng đáng vào thành tựu của ngành Tài nguyên và Môi trường Lào Cai./.

Theo Bản tin Tài nguyên và Môi trường.

Tin khác
1 2  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập