Công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 524

    Sau hơn 30 năm kể từ khi tái lập, tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển vượt bậc, đến nay, Lào Cai đã đứng ở tốp đầu về phát triển kinh tế - xã hội trong các tỉnh miền núi và biên giới phía Bắc. Để đạt được kết quả đó, ngoài việc khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc của tỉnh, còn phải kể đến những chủ trương, chính sách đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thu hút đầu tư và thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thì việc đầu tư cần đảm bảo cả 03 tiêu chí về “Quản lý đầu tư - Tăng cường đầu tư - Chất lượng đầu tư” nhằm cải thiên và nâng cao hiệu quả và đầu tư đúng theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, một nội dung rất quan trọng để nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư là công tác dân vận, đây là nội dung có tính chất quyết định đến hiệu quả cả về xã hội và kinh tế trong các dự án đầu tư, thể hiện trong việc người dân được tham gia và đồng thuận trong suốt quá trình trước, trong và sau khi thực hiện dự án. Từ việc nhân dân được cùng tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch; khảo sát, đánh giá, lập dự án; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; bảo vệ và hưởng lợi ích từ dự án mang lại; đặc biệt là công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Thực tế thời gian qua cho thấy, đa số các dự án chỉ thực sự có hiệu quả khi có sự tham gia và đồng tình ủng hộ của nhân dân.

    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Đề án số 17-ĐA/TU ngày 11/12/2020 về “Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giao đoạn 2021-2025”, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 14/12/2021 về “Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”, Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2022 về thực hiện công tác Dân vận chính quyền giai đoạn 2022-2026; lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận giai đoạn 2021-2025.

    Trên cơ sở chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 quy định về thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án đầu tư; phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tới cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tăng cường tiếp xúc đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp về đất đai, khoáng sản, môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong thực hiện các công trình, dự án đầu tư theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đầu tư, đất đai, khoáng sản, môi trường và các quy định khác của pháp luật, của tỉnh có liên quan được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương thực hiện thường xuyên, sâu rộng, được đổi mới cả về hình thức, nội dung theo từng chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các ngành, địa phương chủ động triển khai trước một bước công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo tính minh bạch, công khai để nhân dân được biết, bàn, tham gia, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các công trình, dự án. Việc triển khai thực hiện đảm bảo công bằng về quyền và lợi ích của cả nhà nước, tổ chức và nhân dân trước pháp luật, kết hợp đánh giá đầy đủ, khách quan những tác động, hiệu quả của các dự án đến sinh kế của người dân để nhân dân biết và đồng tình ủng hộ.

    Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường, kết hợp với chuyển đổi số hướng tới nền hành chính phục vụ hiện đại, thông thoáng gắn với xây dựng văn hóa công sở. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng môi trường hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thu hút đầu tư. Sở đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC năm 2022, thực hiện công khai, minh bạch 102 TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử; thực hiện cắt giảm trên 30% thời gian giải quyết đối với 32 TTHC theo Đề án 1648 và Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh và hàng năm cấp huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở triển khai đồng bộ, thống nhất công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Kịp thời hướng dẫn, giải đáp các ý kiến, đề nghị và cung cấp thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp dưới nhiều hình thức như: Hướng dẫn, giải đáp trực tiếp; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết hoặc hướng dẫn bằng văn bản theo thẩm quyền; thông qua các hội nghị, các buổi làm việc với các ngành, địa phương và doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, khoáng sản, môi trường… tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, thông thoáng, hỗ trợ kịp thời các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

    Xây dựng và chủ động tham mưu thực hiện kế hoạch công tác xác định giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư năm 2022. Ngay từ đầu năm, Sở đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã làm tốt công tác xác định giá đất phục vụ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư. Chủ động, tăng cường tiếp xúc đối thoại, giải đáp, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời những kiến nghị, đề nghị và khó khăn, vướng mắc của tổ chức, nhân dân trong xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đến 31/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện xác định giá đất cụ thể tại 288 khu vực (trong đó có 249 công trình, dự án) tại 09 huyện, thị xã, thành phố, đạt 120% KH; tham mưu ban hành 51 văn bản về hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình dự án, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các dự án lớn có nhiều vướng mắc trên địa bàn tỉnh như: Dự án Cảng hàng không Sa Pa, Khu hành chính mới Sa Pa; hỗ trợ khác đối với cây cối, hoa màu trồng trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất…

    Tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền cho UBND cấp huyện trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, từ đó rút ngắn thời gian thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Đồng thời, để đảm bảo trình tự, thủ tục thu hồi đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Sổ tay hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

    Chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu kiện, đặc biệt là các vụ việc khiếu kiện kéo dài, đông người liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, môi trường; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm việc tiếp công dân của người đứng đầu và các công chức, viên chức khi làm nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với nhân dân theo sự phân công của UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo các ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, công dân được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

    Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác dân vận nói chung, trong thực hiện các dự án đầu tư nói riêng. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể như:

    Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận trong cơ quan nhà nước nói riêng trên địa bàn tỉnh.

    Hai là, công tác dân vận trong thực hiện các dự án đầu tư phải được chú trọng thực hiện thường xuyên trong chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của ngành, đặc biệt là các nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

    Ba là, thường xuyên rà soát, đánh giá tổng hợp những tồn tại, bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật về đầu tư, đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương, các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng chung, thống nhất trên địa bàn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

    Bốn là, tiếp tục đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về đầu tư và tài nguyên môi trường trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm, dứt điểm những sai phạm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

    Năm là, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác tham mưu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng các công trình, dự án theo ngành, lĩnh vực, kịp thời khắc phục tình trạng chồng chéo, bất cập và thiếu đồng bộ; nâng cao chất lượng việc lập, quản lý và tổ chức thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch và sự tham gia của nhân dân trong xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh và các ngành, địa phương.

    Sáu là, tiếp tục tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt tình hình, thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ của ngành nói chung và trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án đầu tư nói riêng.

Theo Bản tin TNMT.

Tin khác
1 2 3 4 5  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 211
  • Trong tuần: 10,818
  • Tất cả: 2,410,714
Đăng nhập