Một số điểm mới trong Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 61

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND về ban hành quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2022 và thay thế Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai.

1. Về bố cục

Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai gồm có 13 Điều.

2. Một số nội dung cơ bản

2.1. Tại Điều 8. Tách thửa đối với đất ở

1. Đối với những nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt và công bố hoặc khu vực thực hiện theo quy chế đô thị đã được phê duyệt.

Chỉ được phép tách thành các thửa đất ở mới từ thửa đất ở đang sử dụng khi thửa đất mới được hình thành có cạnh tiếp giáp mặt đường đã được hoàn chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, đồng thời đảm bảo đầy đủ diện tích và kích thước tối thiểu theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt hoặc quy chế đô thị đã được phê duyệt.

2. Đối với những nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt và công bố, không nằm trong khu vực đã có quy chế đô thị được phê duyệt:

Thửa đất tách thửa phải có cạnh tiếp giáp mặt đường đi hiện hữu và đường đi đó không nằm trong diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được tách thửa khi thửa đất không có cạnh tiếp giáp với mặt đường. Chỉ được phép tách thành các thửa đất ở đang sử dụng khi thửa đất mới hình thành có diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

a) Đối với khu vực đô thị: (nội dung này giữ nguyên theo quy định cũ)

- Diện tích tối thiểu là 60,0 m2;

- Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 mét;

- Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 10,0 mét.

b) Đối với khu vực nông thôn tại trung tâm các xã có các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã:

- Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 80,0 m2; (quy định cũ là 100,0 m2)

Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 4,0 mét; (quy định cũ là 5,0 m)

Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét. (quy định cũ là 12,5 m)

c) Đối với các khu vực nông thôn khác còn lại: (giữ nguyên theo quy định cũ)

- Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 150,0 m2;

Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 8,0 mét;

Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét.

2.2. Tại Điều 9. Tách thửa đất đối với đất nông nghiệp

1. Tách thửa đất nông nghiệp đang sử dụng thành các thửa đất nông nghiệp mới:

Thửa đất tách thửa phải có cạnh tiếp giáp mặt đường đi hiện hữu và đường đi đó không nằm trong diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được tách thửa khi thửa đất không có cạnh tiếp giáp với mặt đường. Các thửa đất nông nghiệp hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau:

- Đối với phường, thị trấn: 180,0 m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản; 360,0 m2 đối với đất trồng cây lâu năm; 1.500,0 m2 đối với đất lâm nghiệp quy hoạch rừng sản xuất;

- Đối với các xã: 360,0 m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản; 720,0 m2 đối với đất trồng cây lâu năm; 3.000,0 m2 đối với đất lâm nghiệp quy hoạch rừng sản xuất.

2. Tách thửa đất nông nghiệp đang sử dụng thành các thửa đất mới để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất phi nông nghiệp khác chỉ được thực hiện khi mục đích sử dụng của thửa đất mới tách phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất (đất ở, đất phi nông nghiệp khác) và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Đối với đất nông nghiệp tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở:

- Tại khu vực nông thôn (trừ khu vực nằm trong ranh giới quy hoạch chung xây dựng phát triển đô thị được phê duyệt): Thửa đất thứ nhất phải đảm bảo đủ điều kiện về diện tích tối thiểu và kích thước quy định tại Điều 8 Quy định này. Từ thửa đất thứ 2 phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Quy định này; trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đủ điều kiện được phép tách thửa thì người sử dụng đất phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với cả thửa đất ban đầu (nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất);

- Tại khu vực phường, thị trấn, khu vực thuộc ranh giới quy hoạch chung xây dựng phát triển đô thị: Các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Quy định này. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đủ điều kiện được phép tách thửa thì người sử dụng đất phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với cả thửa đất ban đầu (nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất)

b) Đối với đất nông nghiệp tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp khác không phải là đất ở: Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới từ các thửa đất đang sử dụng để chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp khác không phải là đất ở thực hiện theo dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức; phương án sử dụng đất đã được phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân;

3. Tách thửa đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm đồng thời với tách thửa đất ở; tách thửa đất nôang nghiệp là đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất có nhà ở đồng thời với tách thửa, hợp thửa đất ở trên cơ sở diện tích thực tế đang sử dụng, phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, quy định về tách thửa đất đối với đất nông nghiệp đã được quy định đảm bảo chặt chẽ, hạn chế tách nhỏ thửa đất nông nghiệp đồng thời giải quyết được những trường hợp làm nhà, xây dựng công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp) trên địa bàn tỉnh.

2.3. Bổ sung quy định về hợp thửa đất tại Điều 10:

1. Việc hợp thửa đất chỉ thực hiện đối với các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.

2. Trường hợp các thửa đất không cùng mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện hợp thửa đất.

3. Đối với những nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt và công bố hoặc khu vực thực hiện theo quy chế đô thị đã được phê duyệt, việc hợp thửa đất ở phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt và công bố hoặc quy chế đô thị đã được phê duyệt.

Tin khác
1 2 3 4  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 457
  • Trong tuần: 5 411
  • Tất cả: 1754013
Đăng nhập